v i z o r

English           Русский           Deutsch           Español           Français           Italiano           日本語           한국어           Nederlands           Polski           Português (Brasil)           简体中文           繁體中文

 

 

Witamy w Vizor. Niniejsza umowa określa ogólne zasady korzystania z naszych gier, aplikacji, stron internetowych i powiązanych usług.

Rozumiemy, że żadna osoba nie ma ochoty na zapoznawanie się i rozszyfrowywanie dokumentów prawnych. Z tego względu po prawej stronie przygotowaliśmy wersję „łatwą do zrozumienia”, prostą i przystępną. Należy pamiętać, że moc prawną ma jedynie tekst znajdujący się po lewej stronie, a uproszczona wersja po prawej stronie ma wyłącznie charakter przyjaznej wskazówki w celu zapewnienia lepszego zrozumienia (oraz nie stanowi porady prawnej).

UMOWA UŻYTKOWNIKA GIER VIZOR

WERSJA UPROSZCZONA

Ostatnio zmodyfikowano: 01 czerwca 2023 r

 

Niniejsza umowa użytkownika reguluje relacje między użytkownikiem a firmą Vizor Apps Ltd. („Vizor”, „my”, „nasz” lub “nas”) w zakresie dostępu i korzystania z gier mobilnych i społecznościowych Vizor, powiązanych usług, ich modyfikacji i aktualizacji oraz innych kwestii (łącznie „Usługi”), w których niniejsza umowa jest reprezentowana, publikowana online, dokonywane są do niej odniesienia lub do których jest w inny sposób włączana. W razie konieczności możemy wdrażać określone polityki, zasady lub wytyczne dotyczące usług i w takim przypadku te polityki, zasady lub wytyczne zostaną włączone do niniejszej umowy przez odniesienie.

Witamy!

W niniejszej umowie wyjaśniono sposób, w jaki użytkownik może korzystać z naszych gier i powiązanych usług. W przeciwieństwie do niektórych przerywników filmowych w grze, ze względów prawnych nie można pominąć akceptacji tych warunków.

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Australii, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, do użytkownika mają zastosowanie pewne szczególne przepisy, szczegółowe informacje znajdują się w artykule 19.

Niniejsza umowa zawiera warunki właściwe dla danych krajów. Niektóre postanowienia niniejszej umowy mogą nie mieć zastosowania do użytkownika lub ich zastosowanie może być inne, jeśli użytkownik jest mieszkańcem jednego z niżej wymienionych krajów. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się ze szczegółami podanymi w punkcie 19.5.

WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI: NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WIĄŻĄCE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE INDYWIDUALNEGO ARBITRAŻU I ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM, SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W PUNKCIE 19.5 .

Należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej umowy i naszą polityką prywatności, ponieważ chcemy, aby użytkownik w pełni zrozumiał swoje prawa do użytkowania oraz sposób, w jaki postępujemy z danymi osobowymi użytkownika.

Należy rozważyć zapoznanie się z treścią polityki prywatności i powiadomieniami, które w razie konieczności mogą być przekazywane użytkownikowi oraz okresowo sprawdzać tę stronę pod kątem aktualizacji.

Aby zawrzeć niniejszą umowę, użytkownik musi być osobą o pełnej zdolności do czynności prawnych w wieku powyżej osiemnastu (18) lat lub pełnoletnią w kraju zamieszkania, w zależności od tego, który z tych okresów jest późniejszy. Jeśli użytkownik nie ma ukończonych osiemnastu (18) lat (lub nie jest pełnoletni w swoim kraju zamieszkania), musi zwrócić się do rodzica lub opiekuna o zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszej umowy przed rozpoczęciem korzystania z usług, nawet jeśli niektóre usługi są sklasyfikowane jako odpowiednie dla osób nieletnich.

Jeśli użytkownik nie rozumie treści tego punktu, musi zwrócić się do rodzica lub opiekuna o zapoznanie się i zaakceptowanie tej umowy w imieniu użytkownika.

Niektóre gry mogą zostać uznane za odpowiednie dla osób nieletnich przez instytucje kwalifikujące w zależności od terytorium (na przykład ESRB dla wszystkich grup wiekowych w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie lub PEGI 3 w Unii Europejskiej i innych niektórych krajach). Oceny tych instytucji nie pozwalają na samodzielną akceptację niniejszej umowy, jeśli użytkownik nie ma ukończonych 18 lat (lub określonego wieku pełnoletności w danym kraju).

Jeśli użytkownik nie jest osobą dorosłą lub nie rozumie treści niniejszego dokumentu, przed rozpoczęciem grania w nasze gry użytkownik musi zwrócić się do rodzica lub opiekuna o zapoznanie się z niniejszą umową i zaakceptowanie jej.

Jeśli użytkownik zezwoli swojemu dziecku lub podopiecznemu na korzystanie z usług, użytkownik wyraża zgodę na zawarcie niniejszej umowy w imieniu swoim i dziecka oraz ponosi odpowiedzialność za jego działania, w tym wszystkie dokonywane przez dziecko zakupy.

Poprzez uzyskanie dostępu lub pobranie jakiejkolwiek części usług, użytkownik klikając „Zgadzam się” lub podobny przycisk, tworząc konto użytkownika lub w inny sposób akceptując niniejszą umowę, wyraża zgodę na związanie się jej warunkami. Jeśli użytkownik nie zgadza się lub nie może zaakceptować warunków niniejszej umowy, użytkownik nie może uzyskiwać dostępu, pobierać ani używać naszych gier ani żadnej ich części.

Użytkownik akceptuje niniejszą umowę, gdy tworzy konto użytkownika, pobiera nasze gry z dowolnego sklepu z aplikacjami lub gra w nasze gry społecznościowe (internetowe) przy użyciu przeglądarki. Użytkownik jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się i zrozumienia wszystkich warunków niniejszej umowy.

 1.          KONTO UŻYTKOWNIKA

 

1.1.      Użytkownik może potrzebować konta użytkownika w celu uzyskania dostępu i korzystania z niektórych usług i funkcji. W celu utworzenia konta należy użyć unikatowych danych logowania lub zalogować się do usług przy użyciu istniejących danych uwierzytelniających platformy zewnętrznej, jeśli są dostępne. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do usług lub korzysta z nich za pośrednictwem istniejącego konta na platformie zewnętrznej, użytkownik musi przestrzegać warunków ustanowionych przez tę platformę zewnętrzną. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że nasza firma nie ma władzy ani kontroli nad warunkami jakichkolwiek zewnętrznych platform, produktów lub usług.

Konieczne może być, aby użytkownik utworzył konto użytkownika lub korzystał z istniejącego.

Niektóre gry, produkty lub usługi mogą umożliwiać korzystanie z nich bez konieczności utworzenia nowego konta lub zalogowania się do istniejącego konta użytkownika, jednakże sesja gry i zakupy mogą zostać nieodwołalnie i trwale utracone.

1.2.      Użytkownik potwierdza i zgadza się, że nie ma żadnych praw własności ani innych praw własności ani udziałów w koncie użytkownika, w tym między innymi w zakupach lub treściach dodatkowych powiązanych z kontem użytkownika.

Należy pamiętać, że konto użytkownika nie jest własnością użytkownika.

1.3.      Konto użytkownika jest kontem osobistym. Użytkownik zgadza się zachować poufność informacji o swoim koncie użytkownika i zachować niezbędne środki bezpieczeństwa dotyczące komputera i oprogramowania podczas korzystania z usług. Innymi słowy użytkownik zgadza się nie sprzedawać, przekazywać, udostępniać ani w inny sposób zezwalać nikomu innemu na dostęp do konta użytkownika lub danych logowania albo korzystanie z nich.

Należy upewnić się, że użytkownik jest jedyną osobą, która ma dostęp do swojego konta użytkownika i nie udostępniać go nikomu innemu.

Jeśli dojdzie do jakiegoś zdarzenia dotyczącego konta użytkownika niespowodowanego przez naszą firmę (na przykład jeśli użytkownik udostępni swoje dane logowania komukolwiek innemu i utraci walutę w grze), nasza firma nie będzie odpowiedzialna za przywrócenie konta ani nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby.

1.4.      Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelką aktywność na swoim koncie użytkownika, w tym wszystkie wykonane na nim zakupy. Każde użycie konta użytkownika uznawane jest za skorzystanie z niego przez użytkownika, nawet jeśli użytkownik nie udzielił upoważnienia żadnej osobie do dostępu do konta użytkownika lub korzystania z niego. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieupoważnionego użycia konta użytkownika lub jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, przechowywanych na koncie użytkownika lub z nim powiązanych.

1.5.      Nasza firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika, jeśli użytkownik naruszy lub grozi naruszeniem niniejszej umowy.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z klauzulą dotyczącą wypowiedzenia znajdującą się poniżej.

 1.          KORZYSTANIE Z USŁUG

 

2.1.      Z zastrzeżeniem akceptacji ze strony użytkownika i stałego przestrzegania warunków niniejszej umowy, udzielamy użytkownikowi w naszym imieniu lub za pośrednictwem naszych licencjobiorców osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwoływalnej, ograniczonej licencji na pobieranie i instalowanie (do pobrania tylko gry), uzyskiwanie dostępu (tylko w przypadku gier, których nie można pobrać) i korzystanie z usług w celach osobistych, niekomercyjnych i rozrywkowych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej umowie użytkownika, nasza firma nie przyznaje żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw do korzystania z usług.

Udzielamy użytkownikowi osobistego zezwolenia na granie w nasze gry. Oznacza to, że użytkownik może używać naszych gier wyłącznie do własnej rozrywki.

Innymi słowy, jeśli użytkownik nie podejmie żadnych działań, które z dużym prawdopodobieństwem mogą zostać uznane za nielegalne, zabronione lub niedopuszczalne, nie ma powodów do niepokoju!

2.2.      Użytkownik zgadza się, że jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie usług, w całości lub w części, przez użytkownika jest surowo zabronione oraz że dostęp do usług lub korzystanie z nich będzie odbywać się w celach, które zawsze wykraczają poza zakres działalności handlowej, biznesowej, rzemieślniczej lub zawodowej użytkownika. Oznacza to, że użytkownik nie może korzystać z usług w żadnym innym celu niż wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Należy pamiętać, że licencja użytkownika jest ograniczona, a jakiekolwiek korzystanie z usług z naruszeniem niniejszych warunków spowoduje natychmiastowe rozwiązanie niniejszej umowy.

2.3.      Nasza firma zastrzega sobie prawo do cofnięcia licencji i rozwiązania niniejszej umowy, jeśli użytkownik naruszy lub grozi jej naruszeniem, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego wynikającej.

2.4.      Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za instalację lub wdrożenie dowolnej części usług lub modyfikacji oraz że nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konfigurację, personalizację, kontrolę, synchronizację lub dostarczenie jakichkolwiek instrukcji dotyczących instalacji lub wdrożenia albo w inny sposób integrowanie usług lub modyfikacji. Nasza firma nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku wystąpienia braku zgodności z powodu niedociągnięć w zakresie integracji lub wdrożenia przeprowadzonych przez użytkownika lub w imieniu użytkownika.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek integrację lub wdrożenie jakiegokolwiek oferowanego przez nas produktu lub usługi na urządzeniu użytkownika. Ale bez przesady, to nie żadna filozofia.

 1.          OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

 

3.1.      Użytkownik zgadza się, że nie będzie podejmować oraz nie będzie próbować podejmować, autoryzować, zezwalać, powodować ani umożliwiać komukolwiek innemu podejmowania, bezpośrednio lub pośrednio, żadnych z niżej wymienionych działań:

Cieszymy się z waszej szczerej chęci poznawania tworzonych przez nas światów, ale musimy zwrócić się do Was o powstrzymanie się od eksplorowania oprogramowania lub innych materiałów stanowiących ich podstawę.

3.1.1.   Wykorzystywanie usług, w całości lub w części, w celach komercyjnych lub w sposób niezamierzony ani nieudostępniony przez naszą firmę;

Krótko mówiąc, prosimy o granie w nasze gry w sposób, w jaki zostały one zaoferowane użytkownikowi, a także prosimy o nieużywanie ich w celach komercyjnych (na przykład poprzez tworzenie dzieł pochodnych opartych na grach lub ich postaciach i sprzedawanie tych dzieł w jakimkolwiek miejscu).

3.1.2.   Korzystanie z usług do celów innych niż użytek osobisty, niekomercyjny i rozrywkowy;

Mniej więcej w tym samym stopniu co powyżej, ale dodatkowo prosimy o korzystanie z naszych gier i usług wyłącznie dla własnej przyjemności.

3.1.3.   Używanie, powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie jakiejkolwiek części usług, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w niniejszej umowie;

Dwa powyższe postanowienia oznaczają, że z naszych gier można korzystać tylko w taki sam sposób, w jaki normalnie korzysta się z innych gier, bez kopiowania, przechowywania, przekazywania lub przesyłania jakiejkolwiek ich części, chyba że sama gra wykonuje którąkolwiek z powyższych czynności jako część normalnego funkcjonowania.

3.1.4.   Pobieranie, kopiowanie, powielanie, przesyłanie, przekazywanie lub przechowywanie jakiejkolwiek części usług na jakimkolwiek dysku twardym, stronie internetowej, chmurze, urządzeniu lub serwerze, chyba że same usługi wykonują którąkolwiek z powyższych czynności jako część zwykłego i nieprzerwanego funkcjonowania;

3.1.5.   Sprzedawanie, dzierżawienie, wynajmowanie, pożyczanie, dystrybuowanie, redystrybuowanie ani w inny sposób przekazywanie, handlowanie, wymiana, przekazywanie w ramach prezentu lub zapewnianie dostępu do usług, w całości albo w części;

O ile niektóre gry nie pozwalają na przekazywanie, przekazywanie w ramach prezentu lub wymianę przedmiotów lub waluty w grze z innymi graczami, użytkownikowi nie wolno wykonywać tych czynności.

3.1.6.   Ingerowanie w integralność lub uzyskiwanie kodu źródłowego albo dekompilowanie, odtwarzanie, zmiana, modyfikowanie, asemblowanie, dezasemblowanie jakiejkolwiek części usług (w tym między innymi algorytmów, leżących u ich podstaw pomysłów lub jakichkolwiek zawartych w nich plików) lub wszelkich narzędzi, oprogramowania pośredniczącego, interfejsu programowania aplikacji, zestawu SDK lub innego oprogramowania dołączonego przez naszą firmę lub naszych partnerów w ramach usług;

Prosimy, aby użytkownik nie tworzył dzieł pochodnych z kodu źródłowego naszych gier, ani go nie eksplorował, nie zmieniał, nie tworzył własnych wersji naszych gier, nie tworzył cheatów, botów ani innego złośliwego oprogramowania. Pod względem prawnym działania te są zabronione, a jeśli w jakikolwiek sposób użytkownik dokona naruszenia lub celowego naruszenia, konieczne będzie podjęcie z naszej strony odpowiednich środków.

3.1.7.   Projektowanie, tworzenie, rozwijanie, rozpowszechnianie jakichkolwiek dzieł pochodnych lub nieautoryzowanych produktów (w tym między innymi cheatów, botów, hacków, trainerów itp.) opartych na dowolnej części usług, które mogą pomóc w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej lub niekonkurencyjnej albo wyrządzać szkody innym użytkownikom bądź w inny sposób obchodzić zasady, logikę, metody, schematy, porządek, okresowość lub ilości uzyskiwania czegokolwiek zawartego w dowolnej części usług (w tym między innymi przedmiotów w grze, waluty w grze, pakietów typu booster pack itp.) lub obejść jakiekolwiek środki bezpieczeństwa w usługach i przeznaczonych do usług;

3.1.8.   Blokowanie, omijanie, usuwanie lub modyfikowanie wszelkich informacji o prawach własności, etykiet lub logotypów, znaków towarowych, praw autorskich ani żadnych innych informacji zawartych w dowolnej części usług.

Użytkownikowi nie wolno próbować usuwać jakichkolwiek informacji prawnych, logotypów lub kredytów, nawet jeśli użytkownik naprawdę tego chce. Zamiast tego, jeśli użytkownika coś naprawdę bardzo zdenerwuje, zawsze można skontaktować się z nami za pomocą poczty e-mail (patrz poniżej) lub skorzystać z przycisku pomocy w grze.

 1.          ZMIANY W USŁUGACH

 

4.1.      Odpowiednio do potrzeb nasza firma może wprowadzać aktualizacje, uaktualnienia, poprawki, zmiany lub w inny sposób modyfikować usługi („ modyfikacje ”) w celu utrzymania zgodności usług lub z innych powodów, takich jak naprawianie błędów oprogramowania, ulepszanie funkcjonalności usług lub wprowadzanie nowych treści cyfrowych, usług cyfrowych lub innych treści sezonowych, według naszego wyłącznego uznania. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za bieżącą pomoc techniczną lub konserwację usług.

Możemy zmienić niektóre aspekty gier, rozgrywki lub inne funkcje, jeśli uznamy to za konieczne.

Na przykład możemy wdrożyć pewne aktualizacje lub poprawki w celu ulepszenia oferowanych przez nas produktów i usług lub odwrotnie, możemy być zmuszeni do usunięcia pewnych treści, na przykład treści sezonowych (użytkownik nie będzie się spierać, że zimowa aktualizacja nie będzie ważna wiosną, prawda?).

4.2.      Użytkownik zgadza się, że modyfikacje mogą wykraczać poza zakres konieczny do utrzymania zgodności usług. Nasza firma może dalej rozwijać, aktualizować, uaktualniać, wprowadzać poprawki, zmieniać, poprawiać, ograniczać lub w inny sposób modyfikować usługi, w tym między innymi rozgrywkę, mechanikę, bilans, ustawienia, gatunek, funkcje dla jednego gracza, funkcje dla wielu graczy, dodatkową zawartość, grafikę lub jakąkolwiek inną ich część, pojedynczo lub w kombinacji.

4.3.      Możemy zdalnie wdrażać lub w inny sposób stosować modyfikacje bez powiadamiania użytkownika.

4.4.      Użytkownik zgadza się, że możemy ograniczyć funkcjonalność lub dostępność usług, zmienić dowolne parametry w usługach, w tym między innymi wartość i sposób korzystania z treści cyfrowych lub usług cyfrowych lub wysokość opłaty za zakup dowolnych treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub jakichkolwiek innych parametrów. O ile prawo nie stanowi inaczej, nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje w usługach.

4.5.      Użytkownik zgadza się, że usługi, modyfikacje lub dowolna ich część mogą zostać dostarczone użytkownikowi w wersji innej niż najnowsza, dostępna wersja z różnych powodów, np. gdy potrzebujemy dodatkowego czasu na przeprowadzenie niezbędnej kontroli jakości lub udostępnienie najnowszej wersji usług lub modyfikacji lub jakiejkolwiek ich części w celu zapewnienia zgodności albo zgodnie z wymaganiami narzuconymi przez prawo lub dowolną platformę albo rynek.

Wersja niektórych treści lub usług może nie być najnowszą wersją w porównaniu z wersjami, które oferujemy na różnych rynkach. Jest to normalna sytuacja i czasami może do niej dojść z powodu pewnych wymagań narzuconych przez kontrolę jakości lub odpowiednie platformy albo przez prawo. Tak czy inaczej, dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć użytkownikowi najnowszą wersję tak szybko, jak to możliwe.

4.6.      O ile prawo nie stanowi inaczej, użytkownik potwierdza i zgadza się, że w przypadku niepowodzenia instalacji jakichkolwiek modyfikacji dostarczonych przez naszą firmę lub w jej imieniu, usługi lub jakakolwiek ich część mogą być niezgodne, a nasza firma nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Jeśli użytkownik nie zainstaluje żadnych poprawek lub innych aktualizacji, nasze gry mogą nie działać prawidłowo. Na przykład mogą występować błędy, usterki lub inne błędy, choć rzadko.

4.7.      Powyższe warunki użytkowania mają również zastosowanie do wszelkich modyfikacji w usługach, które czasami mogą być tworzone i udostępniane użytkownikowi.

Gdy udostępniamy użytkownikowi jakiekolwiek aktualizacje lub uaktualnienia, podlegają one takim samym warunkom użytkowania, jak wszelkie oferowane przez nas produkty lub usługi.

 1.          PRAWO WŁASNOŚCI

 

5.1.      Usługi i inne elementy dostępne w usługach lub za ich pośrednictwem (inne niż treści generowane przez użytkowników), w tym kod, obrazy, logo, ikony, grafika, interfejs użytkownika, dźwięki, audio, punktacja, motywy, teksty, skrypty, fabuła, postacie, slogany, waluta w grze, przedmioty w grze, logo Vizor, znaki towarowe Vizor i inne materiały objęte prawami autorskimi, znakami towarowymi lub innymi prawami własności są własnością firmy Vizor lub jej licencjodawców i są chronione prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. O ile nasza firma nie określi wyraźnie inaczej, nie wolno używać ani wykorzystywać żadnego z powyższych elementów, samodzielnie lub w połączeniu, bez naszej uprzedniej, pisemnej i bezpośredniej zgody.

Gdy udzielamy użytkownikowi pozwolenia na granie w nasze gry, użytkownika uważa się za ich ostatecznego użytkownika (lub „użytkownika końcowego”), co oznacza, że użytkownik nie uzyskuje żadnych praw własności. Mówiąc prościej, użytkownikowi nie wolno sprzedawać, wypożyczać ani dzierżawić naszych gier ani żadnych prac pochodnych (treści tworzonych przez użytkowników) opartych na naszych grach lub zawartych w nich treściach.

5.2.      Użytkownik potwierdza i zgadza się, że usługi i wszelkie związane z nimi prawa objęte są licencją udzieloną użytkownikowi oraz nie zostały użytkownikowi sprzedane. Licencja użytkownika nie wiąże się z tytułem ani prawem własności do usług i nie może być interpretowana jako sprzedaż, wynajem lub dzierżawa.

 1.          WALUTA W GRZE, PRZEDMIOTY I UAKTUALNIENIA PREMIUM

 

6.1.      Informacje ogólne. Możemy zapewnić użytkownikowi możliwość zdobywania lub zakupu określonych treści cyfrowych i usług cyfrowych (lub „Treści dodatkowe” zgodnie z poniższą definicją), z których można korzystać w ramach usług. Decydując się na zakup treści dodatkowych za opłatą (np. wybierając określone przedmioty ze wskazaniem ceny obok), użytkownik składa firmie Vizor wiążącą ofertę zawarcia umowy o dostarczenie treści dodatkowych. Jeśli zaakceptujemy ofertę użytkownika, przekażemy użytkownikowi zamówioną ilość treści dodatkowych i obciążymy użytkownika za pośrednictwem wybranej metody płatności.

Możemy oferować użytkownikowi zakupy w grze, ale to nie oznacza, że użytkownik musi ich dokonywać. Aby jednak uzyskać dostęp do niektórych dodatkowych funkcji (np. dostępu premium, przedmiotów w grze, wirtualnej waluty w grze itp.), możemy zażądać zapłaty.

 

6.2.      Waluta gry . Możemy zapewnić użytkownikowi możliwość (i) uzyskania ograniczonej licencji na używanie waluty w grze poprzez wykonywanie określonych zadań podczas korzystania z usług i/lub (ii) zakupu ograniczonej licencji na używanie waluty w grze za opłatą (łącznie „Waluta gry”). Waluta gry wyczerpuje się, gdy jest zużywana (używana) i można ją ponownie zdobyć lub kupić.

Waluta gry może mieć postać punktów doświadczenia, punktów z nagród, energii, klejnotów, szmaragdów, diamentów, monet lub innych fikcyjnych reprezentacji wirtualnych wartościowych przedmiotów konsumpcyjnych. W zasadzie wszystko, co można zużyć. Walutę gry można zarabiać, wykonując określone zadania lub wyzwania bez zapłaty, lub też kupować walutę gry za opłatą. Decyzja należy do użytkownika.

6.3.      Przedmioty wirtualne . Możemy zapewnić użytkownikowi możliwość (i) uzyskania ograniczonej licencji na korzystanie z określonych treści cyfrowych w grze poprzez wykonywanie określonych zadań podczas korzystania z usług i/lub (ii) uzyskania ograniczonej licencji na korzystanie z przedmiotów w grze za pomocą waluty gry i/lub (iii) zakup ograniczonej licencji na korzystanie z przedmiotów w grze za opłatą (łącznie „Przedmioty wirtualne”). Przedmioty wirtualne zdobywa się lub kupuje raz i z reguły nie można ich zużyć. Jednak niektóre wirtualne przedmioty mogą mieć charakter sezonowy, dlatego po pewnym czasie takie sezonowe wirtualne przedmioty mogą zostać przez nas wycofane.

Wirtualne przedmioty mogą mieć postać niekonsumpcyjnych przedmiotów w grze, postaci w grze, rozszerzeń, ulepszeń środowiskowych lub kosmetycznych, niestandardowych personalizacji itp. Podobnie jak w przypadku waluty gry, użytkownik może zdobywać wirtualne przedmioty, wykonując określone zadania lub wyzwania bez zapłaty, lub kupować wirtualne przedmioty za opłatą. Ponownie, decyzja należy do użytkownika.

6.4.      Uaktualnienia premium. Możemy zaoferować użytkownikowi możliwość zakupu ograniczonych czasowo uaktualnień premium, które zapewniają dodatkowe treści cyfrowe lub usługi cyfrowe i mają na celu dostosowanie wrażeń użytkownika („Uaktualnienia premium”). Uaktualnienia premium można kupować tylko za opłatą w regularnych odstępach czasu, dopóki użytkownik nie zdecyduje się ich anulować. Użytkownik może anulować uaktualnienie premium w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik anuluje uaktualnienie premium, będzie mógł nadal z niego korzystać do końca bieżącego okresu opłaconego uaktualnienia premium. Po zakończeniu bieżącego okresu użytkownik nie będzie mieć dostępu do niektórych treści cyfrowych lub usług cyfrowych w swoim planie uaktualnienia premium. Użytkownik może zawsze zarządzać ustawieniami uaktualnień premium, w tym regułą automatycznego odnawiania, dostosowując ustawienia swojego konta, urządzenia lub odpowiedniej platformy.

Uaktualnienia premium są dostępne tylko za opłatą. Umożliwiają one uzyskanie dodatkowej waluty gry i/lub wirtualnych przedmiotów w ramach usług na ograniczony czas. Na przykład niektóre plany uaktualnień premium umożliwiają zwiększenie liczby punktów za doświadczenie i/lub nagrody, pomnożenie waluty w grze lub zwiększenie paska energii.

6.5.      Użytkownik zgadza się, że określenie waluty gry, wirtualnych przedmiotów lub ceny zakupu uaktualnień premium (łącznie „Treści dodatkowe”), ofert lub sprzedaży należy do wyłącznego uznania naszej firmy.

 

6.6.      Użytkownik potwierdza i zgadza się, że nie jest właścicielem treści dodatkowych oraz że nabywa jedynie osobistą, ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną, nieprzenośną, niepodlegającą sublicencjonowaniu, odwołalną licencję na korzystanie z takich treści dodatkowych w celach indywidualnych, niekomercyjnych i rozrywkowych w ramach usługi, która oferowała użytkownikowi możliwość zarabiania lub kupowania takich treści dodatkowych. Licencja na korzystanie z treści dodatkowych wygasa z chwilą rozwiązania niniejszej umowy.

Ważne jest, aby potwierdzić, że użytkownik nie jest właścicielem treści dodatkowych. Kiedy użytkownik nabywa lub kupuje walutę gry lub przedmioty wirtualne, zapewniamy użytkownikowi licencję na ich używanie. Użytkownik ma prawo do korzystania z niej wyłącznie na warunkach niniejszej umowy. Oznacza to, że użytkownik nie może na przykład sprzedawać ani przekazywać swoich przedmiotów w grze nikomu innemu, chyba że wyraźnie zezwolimy na to w grze.

6.7.      Treści dodatkowe są specyficzne dla usługi i nie można ich używać poza usługami. Nie mają one żadnej rzeczywistej wartości i nie mogą być wymieniane, zużywane ani wymieniane na walutę niezwiązaną z grą („prawdziwą”), produkty, towary, usługi lub własność w jakiejkolwiek formie, ani przez nas, ani przez osoby trzecie.

Użytkownik nie może używać żadnej części treści dodatkowych poza naszymi usługami. Możemy zmienić cenę zakupu lub wymienić niektóre treści dodatkowe. Chociaż jest to praktyka rzadko stosowana, to jednak jest możliwa. Jeśli w jakiś sposób wpłyniemy na stan inwentarza użytkownika, możemy użytkownikowi zapewnić zamiennik w zależności od rzeczywistej sytuacji.

6.8.      Użytkownik nie może sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, dystrybuować, redystrybuować, handlować, wymienić, podarować ani w inny sposób przekazać lub zapewniać dostępu do treści dodatkowych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez funkcje zapewniane w ramach usług.

6.9.      Z zastrzeżeniem innych warunków niniejszej umowy użytkownika, zachowujemy prawo do, między innymi, usuwania, wstrzymywania, transformacji, wymazywania, zmiany, poprawiania, zastępowania, zmiany ceny, modyfikowania, usuwania z listy, anulowania lub nakładania pewnych progów na ilość treści dodatkowych, które można zdobyć, kupić, wykorzystać, przetrzymywać, przechowywać, zużywać lub wykorzystać, w całości lub w części, według naszego wyłącznego uznania, za późniejszym powiadomieniem użytkownika lub bez niego. Ani firma Vizor, ani żadna inna osoba lub podmiot nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do powyższego.

6.10.  Użytkownik zgadza się, że wszelkie treści dodatkowe (uzyskane poprzez wykonanie określonych zadań w ramach usług, za walutę gry lub zakupione za opłatą), jak również wszelkie inne treści cyfrowe, usługi lub postępy użytkownika mogą zostać nieodwołalnie utracone, o ile zostały wykonane w ramach konta użytkownika. Innymi słowy, jeśli przed rozpoczęciem gry lub dokonaniem zakupu użytkownik nie jest zalogowany na swoje konto użytkownika, wszelkie takie zakupy lub postępy użytkownika mogą zostać nieodwołalnie utracone. Niniejszym wyraźnie użytkownik potwierdza i zgadza się, że (i) wszelkie treści cyfrowe lub usługi cyfrowe uzyskane lub zakupione bez zalogowania się na konto użytkownika mogą zostać nieodwołalnie utracone, (ii) wszelkie takie treści cyfrowe lub usługi cyfrowe mogą nie zostać przywrócone, (iii) ani firma Vizor ani żadna inna osoba ani podmiot nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, oraz (iv) jedynym środkiem zaradczym wynikającym z takiego działania jest zaprzestanie korzystania z usług.

Użytkownik musi pamiętać zalogować się na swoje konto użytkownika, aby wszelkie postępy i zakupy zostały zarejestrowane i zapisane. Jeśli użytkownik dokona zakupu bez zalogowania się na swoje konto użytkownika, może on zostać bezpowrotnie utracony po zakończeniu sesji gry. W takim przypadku użytkownik może skontaktować się z naszym zespołem pomocy i wsparcia, a my sprawdzimy, w jaki sposób możemy użytkownikowi pomóc.

 1.          PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 

7.1.      Nie obsługujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za obsługę transakcji płatniczych. Wszystkie płatności, transakcje i operacje pieniężne są dokonywane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych lub podmioty przetwarzające płatności. Dokonując jakichkolwiek zakupów, użytkownik zgadza się na związanie warunkami tych podmiotów.

Nie obsługujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za transakcje płatnicze.

7.2.      O ile nie przewidziano inaczej w odpowiednim planie uaktualnień premium, użytkownik będzie obciążany automatycznie w cyklicznych odstępach czasu mających zastosowanie do uaktualnień premium, aż do ich anulowania lub zakończenia. Płatności cykliczne będą pobierane za pomocą metody płatności zgodnie z początkowym zakupem uaktualnień premium.

Jeśli użytkownik zakupi subskrypcję, opłata będzie naliczana co miesiąc, dopóki użytkownik jej nie anuluje. Metoda płatności użyta do zakupu początkowego okresu subskrypcji zostanie wykorzystana do zakupu kolejnych okresów subskrypcji.

7.3.      Dokonując zakupów, użytkownik musi podać prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne informacje o sobie oraz zapewnić legalne środki płatności. Jeśli nasz dostawca usług płatniczych, podmiot przetwarzający płatności lub jakakolwiek platforma zwróci nam uwagę, że podane przez użytkownika informacje, osobiste i/lub finansowe, są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne lub że istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że podane przez użytkownika informacje są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, jesteśmy w związku z tym uprawnieni do anulowania powiązanych transakcji finansowych i cofnięcia wszystkich powiązanych licencji nabytych w ramach takich transakcji.

Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i dokładnych informacji.

7.4.      Użytkownik zgadza się, że rozpoczniemy realizację umowy zakupu treści dodatkowych (lub jakichkolwiek innych treści cyfrowych lub usług cyfrowych, które oferujemy do zakupu) natychmiast po zaakceptowaniu żądania użytkownika. Nasz obowiązek dostarczenia uważa się za należycie wykonany po udostępnieniu treści cyfrowych (lub wszelkich środków odpowiednich do uzyskania dostępu do treści cyfrowych lub ich pobrania) lub udostępnieniu usługi cyfrowej użytkownikowi.

Zakupy w grze są zwykle dostarczane natychmiast po dokonaniu płatności. Jeśli użytkownik ma trudności z zakupem, należy skontaktować się z działem pomocy i wsparcia odpowiedniej platformy lub, w przypadku zakupu bezpośrednio w naszej firmie, należy bez wahania skontaktować się z naszą firmą za pośrednictwem poczty e-mail lub funkcji pomocy i wsparcia w grze.

7.5.      Użytkownik zgadza się, że w przypadku, gdy usługa lub treści dodatkowe nie zostaną dostarczone natychmiast po złożeniu żądania przez użytkownika, będziemy mieli prawo do dostawy w ciągu trzech (3) dni roboczych. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z powyższym, z wyjątkiem przypadków, w których usługa lub treści dodatkowe nie zostały dostarczone po upływie okresu karencji lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo.

 1.          ZWROTY PIENIĘŻNE

 

8.1.      Wszystkie zakupy są ostateczne i nie podlegają zwrotowi, chyba że niniejsza umowa stanowi inaczej lub wyraźnie to określono w regulaminie platform zewnętrznych albo zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa.

Niektóre jurysdykcje wymagają zwrotu pieniędzy lub skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, więc ten warunek może nie mieć zastosowania do użytkownika, dlatego należy rozważyć zapoznanie się ze znajdującymi się w dalszej części dokumentu klauzulami dotyczącymi warunków specyficznych dla danego kraju.

8.2.      Gdy użytkownik dokonuje zakupów na platformach zewnętrznych (np. App Store, Google Play), wszelkie takie zakupy dokonywane na platformach zewnętrznych podlegają warunkom tych platform oraz zapytania o zwrot pieniędzy należy kierować bezpośrednio do tych platform zewnętrznych. Firma Vizor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z opłatami lub rozliczaniem na platformach zewnętrznych ani w związku z jakimikolwiek innymi działaniami platform zewnętrznych.

Zalecamy sprawdzenie zasad zwrotów na platformach zewnętrznych. Poniżej zebraliśmy kilka pomocnych linków.

8.3.      Jeśli użytkownik dokona zakupu na naszych platformach (np. https://klondike-online.com/ or http://knightsbrides.com/) oraz o ile przysługuje użytkownikowi prawo do odstąpienia od zakupu z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, wówczas zapytanie o zwrot pieniędzy należy kierować bezpośrednio do naszej firmy.

Jeśli użytkownik dokonuje zakupów bezpośrednio w naszej firmie, należy rozważyć skontaktowanie się z naszą firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub funkcji pomocy i wsparcia w grze.

8.4.      Zwroty pieniędzy nie obejmują podatku naliczonego wcześniej za zakupy. W przypadku zwrotu będą obowiązywać standardowe warunki danego podmiotu przetwarzającego płatności. Jeśli wniosek o zwrot pieniędzy lub anulowanie płatności zostanie zaakceptowane, odpowiednia ilość treści dodatkowych zostanie pobrana z konta użytkownika.

Nie kontrolujemy ani nie przetwarzamy zwrotów pieniężnych.

8.5.      Użytkownik potwierdza i zgadza się, że w przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych warunków lub warunków platform zewnętrznych, na przykład udostępnienia swojego konta lub danych płatniczych komukolwiek innemu, podania nieprawdziwych lub niedokładnych danych płatniczych lub podejrzenia albo stwierdzenia nieuczciwego zachowania, lub nadużycia dotyczącego zwrotu pieniędzy, prośba użytkownika o zwrot może zostać odrzucona.

Jeśli użytkownik ma prawo do zwrotu pieniędzy (zobacz warunki dla poszczególnych krajów poniżej), ale w jakiś sposób naruszy warunki platform zewnętrznych lub nadużyje systemu zwrotów pieniężnych, prośba użytkownika o zwrot może zostać odrzucona.

 1.          ZASADY POSTĘPOWANIA

 

9.1.      Korzystając z usług, użytkownik musi przestrzegać warunków niniejszej umowy oraz wszelkich obowiązujących praw, zasad i przepisów w jurysdykcji, w której mieszka.

Lista poniższych warunków nie jest kompletna. Użytkownik musi również przestrzegać obowiązujących przepisów prawa obowiązujących w miejscu zamieszkania użytkownika oraz innych zasad i przepisów.

9.2.      Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków w celu ochrony naszej firmy, naszych użytkowników, spółek zależnych, spółek macierzystych, podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, urzędników, pracowników, naszego oprogramowania, usług i innych przedmiotów, ich reputacji i dobrego imienia, według naszego wyłącznego uznania, przed nieodpowiednim zachowaniem, niezależnie od tego, czy takie zachowanie jest wymienione w niniejszym dokumencie. Przed podjęciem odpowiednich środków możemy przekazać ostrzeżenie, a kiedy podejmiemy takie środki, poinformujemy o szczegółach dotyczących środków i powodów ich podjęcia. Uzasadnione ograniczenie praw użytkownika przez firmę Vizor jest wyłączone z wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej.

Wierzymy, że użytkownik jest osobą godną zaufania i nie zachowa się niewłaściwie.

Jednakże należy pamiętać, że w celu zagwarantowania przyjemnych wrażeń użytkownika i innych użytkowników, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków.

9.3.      Użytkownik zgadza się, że poniższe działania obejmują nieodpowiednie i niedopuszczalne zachowania oraz że użytkownik nie będzie robić, zezwalać, powodować ani zachęcać kogokolwiek innego do wykonywania następujących czynności:

9.3.1.      Spamming, trollowanie, przesyłanie gróźb, czat typu flaming;

9.3.2.      Zachowanie obraźliwe, nękanie lub grożenie użytkownikom;

9.3.3.      Przesyłanie, komunikowanie lub publikowanie jakichkolwiek treści, które w naszym uzasadnionym przekonaniu są lub są uważane za niezgodne z prawem, szkodliwe, nienawistne, obraźliwe, obelżywe, zabronione, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, napastliwe, lubieżne, zawierające groźby, nieuczciwe;

9.3.4.      Używanie języka wypowiedzi niezgodnego z prawem, szkodliwego, zawierającego groźby, obraźliwego, napastliwego, zniesławiającego, wulgarnego, obscenicznego, jednoznacznie seksualnego lub rasistowskiego, niewłaściwego pod względem etycznym lub w inny sposób;

9.3.5.      Przesyłanie, komunikowanie się lub publikowanie dowolnego języka lub treści z użyciem błędnej lub alternatywnej pisowni w celu obejścia ograniczeń dotyczących wyżej wymienionych treści i wypowiedzi;

9.3.6.      Przesyłanie, komunikowanie, zamieszczanie lub wykorzystywanie cheatów, botów (oraz wszelkich innych programów komputerowych służących do wykonywania działań zabronionych lub uzyskiwania dodatkowych korzyści), a także wszelkich innych programów komputerowych lub środków technicznych, które zakłócają normalne funkcjonowanie usług bądź mają na celu uzyskanie dodatkowych korzyści, których nie przewidują zasady, logika lub możliwości techniczne usług;

9.3.7.      Przekazywanie, komunikowanie lub publikowanie jakichkolwiek informacji, osobistych lub nieosobistych, związanych z użytkownikami usług bez ich wyraźnej pisemnej zgody;

9.3.8.      Nadmierne korzystanie lub innego rodzaju nadużywanie usług pomocy i wsparcia, w tym między innymi nadmierne przesyłanie zgłoszeń fałszywych lub uznanych za fałszywe, nieprawdziwe albo bezpodstawne bądź nękanie, grożenie, spamowanie, trollowanie lub stosowanie innego rodzaju flamingu w stosunku do naszego zespołu wsparcia;

9.3.9.      Nadmierne korzystanie lub innego rodzaju nadużywanie systemu zwrotów pieniężnych;

9.3.10.  Sprzedawanie, wynajmowanie, dzierżawienie lub innego rodzaju wykorzystywanie usług w sposób, który nie został przez nas wyraźnie dozwolony na piśmie;

9.3.11.  Obchodzenie, zmienianie, usuwanie, ingerowanie lub innego rodzaju modyfikowanie jakichkolwiek informacji, w tym informacji o znakach towarowych, prawach autorskich, uznaniu autorstwa lub innych informacji;

9.3.12.  Obchodzenie, zmienianie, usuwanie, ingerowanie lub innego rodzaju modyfikowanie dowolnych środków bezpieczeństwa usług lub zastosowanych w usługach;

9.3.13.  Promowanie lub przyczynianie się do hazardu, spekulacji, zachowań lubieżnych lub aktów przemocy w usługach;

9.3.14.  Promowanie lub powodowanie jakichkolwiek aktów naruszania praw innych osób lub łamania przepisów ustawowych i wykonawczych kraju, w którym użytkownik się znajduje, korzystając i nie korzystając z usług.

9.4.      Użytkownik zgadza się, że konto użytkownika i/lub dostęp do usług i korzystanie z nich mogą zostać zawieszone w całości lub w części w celu analizy zachowania użytkownika przez taki okres, jaki będzie konieczny do przeprowadzenia dochodzenia.

Jeśli, na przykład, otrzymamy zgłoszenia od innych użytkowników, możemy podjąć określone działania w celu zbadania, czy użytkownik nie narusza któregokolwiek z warunków zamieszczonych po lewej stronie. W tym celu możemy tymczasowo zawiesić dostęp do konta użytkownika, co oznacza, że użytkownik nie może grać w nasze gry.

 1.      INFORMACJE ZWROTNE

 

10.1.  Nie popieramy, nie wspieramy ani nie zachęcamy do żadnych kreatywnych pomysłów, materiałów, treści, sugestii, koncepcji, w tym oprogramowania i kodu, ani żadnych innych rodzajów prac twórczych („Informacje zwrotne”), które użytkownik przesyła nam, bezpośrednio lub pośrednio oraz niezależnie od formy takich przesłanych elementów (poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail lub w inny sposób przekazanie informacji zwrotnych użytkownika). Doceniamy chęć wniesienia wkładu przez użytkownika, niemniej prosimy użytkowników o powstrzymanie się od przekazywania jakichkolwiek informacji zwrotnych.

W Vizor bardzo lubimy czytać informacje zwrotne użytkowników, jednak nie zachęcamy użytkowników do zgłaszania jakichkolwiek pomysłów (i prosimy o powstrzymanie się od tego działania). Robimy to, aby uniknąć nieporozumień lub sporów dotyczących podobieństwa między naszymi grami, produktami lub usługami a informacjami zwrotnymi użytkowników lub tego, czy nasze gry, produkty lub usługi zawierają informacje zwrotne użytkowników. W każdym razie, jeśli użytkownik nadal chce nam coś wysłać, wszelkie takie elementy będą interpretowane jako pomysły niezamówione.

10.2.  W przypadku dalszego przesyłania nam informacji zwrotnych przez użytkownika, użytkownik udziela firmie Vizor niewyłącznego, swobodnie sublicencjonowanego, nieodwołalnego, zbywalnego, odstępowalnego, w pełni opłaconego i nieodpłatnego prawa i licencji na używanie, powielanie, kopiowanie, hostowanie, przechowywanie, integrowanie, adaptowanie, modyfikowanie, wprowadzanie zmian, poprawianie, przygotowanie na jej podstawie dzieł pochodnych, zakomunikowanie społeczeństwu, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie, nadawanie, transmitowanie, udostępnianie, sprzedawanie, wynajmowanie, dzierżawienie, oferowanie lub w inny sposób wykorzystywanie informacji zwrotnych do wszelkich bieżących oraz przyszłych celów i metod wykorzystania, komercyjnego lub innego, w całości lub w części, na wszelkich znanych lub opracowanych w przyszłości nośnikach, bez późniejszego powiadomienia albo rekompensaty jakiegokolwiek rodzaju, samodzielnie lub wraz z innymi materiałami, w tym jakimkolwiek tekstem, obrazem lub innymi elementami kreatywnymi, które mogą być wykorzystywane według naszego wyłącznego uznania, na terytorium dowolnego kraju i przez cały okres obowiązywania własności intelektualnej lub innych praw majątkowych.

Wiemy, że może to brzmi niemądrze, ale takie nie jest. Jeśli użytkownik zdecyduje się przesłać jakąkolwiek informację zwrotną, pomimo naszej prośby, aby tego nie robić, daje nam zezwolenie na jej wykorzystanie. Nie będziemy zobowiązani do przyznania użytkownikowi zasługi ani do przekazania za informację zwrotną jakiejkolwiek rekompensaty.

10.3.  W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik zrzeka się i zgadza się nie dochodzić żadnych praw moralnych lub osobistych ani żadnych podobnych praw, które użytkownik może mieć na podstawie prawa obowiązującego w dowolnej jurysdykcji w jakimkolwiek kraju w związku z jego informacją zwrotną. Niniejszym użytkownik potwierdza i zgadza się, że od naszej firmy nie jest wymagane ani nasza firma nie jest zobowiązana do przyznania użytkownikowi zasługi, dokonania płatności ani udzielenia rekompensaty. Jeżeli obowiązujące prawo nie zezwala na zrzeczenie się lub niedochodzenie swoich praw osobistych lub dóbr osobistych, użytkownik udziela nam w związku z tym prawo do korzystania z jego informacji zwrotnej bez podawania imienia i nazwiska lub pseudonimu (anonimowo) oraz prawo do wprowadzania zmian w i do jego informacji zwrotnej, bez uprzedniej zgody lub dalszego powiadamiania.

 1.      TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 

11.1.  Niektóre usługi mogą umożliwiać użytkownikowi projektowanie, opracowywanie, tworzenie, współtworzenie, używanie, modyfikowanie, przesyłanie, transmitowanie, publikowanie lub udostępnianie treści tworzonych przez użytkowników.

Grając w nasze gry lub w inny sposób korzystając z oferowanych przez nas usług, użytkownik może tworzyć lub przesyłać własne treści, celowo lub nieumyślnie. Na przykład, jeśli użytkownik prześle własne i unikalne zdjęcie profilowe, jest ono uznawane za treść wygenerowaną przez użytkownika, tzn. treść utworzoną przez użytkownika.

11.2.  „Treści tworzone przez użytkowników” oznaczają między innymi pseudonimy, nazwy użytkowników, awatary, zdjęcia profilowe, biografię profilu, opis profilu, posty na czacie, posty na forum, komentarze, konstrukcje w grze, dzieła w grze, wybory lub decyzje podjęte przez użytkownika lub przez innych użytkowników, zrzuty ekranu, obrazy, dzieła sztuki, dźwięki, muzykę, nagrania, filmy lub inne materiały, które użytkownik tworzy, przekazuje, przesyła, modyfikuje, używa, publikuje, transmituje lub udostępnia w usługach albo za ich pośrednictwem.

11.3.  Użytkownik posiada i kontroluje prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności, które użytkownik może mieć do własnych, kreatywnych i oryginalnych materiałów lub treści, które stanowią część treści tworzonych przez użytkowników, z wyjątkiem usług lub dowolnej ich części.

Co Twoje to Twoje, co nasze to nasze. Nasza firma nie rości sobie żadnych praw do treści tworzonych przez użytkownika, jednak nasza firma i nasi partnerzy zastrzegają sobie prawa do gier, w które użytkownik gra.

11.4.  W momencie tworzenia, przesyłania, transmisji, publikowania lub udostępniania treści tworzonych przez użytkowników w usługach lub za ich pośrednictwem użytkownik udziela firmie Vizor niewyłącznego, obowiązującego na całym świecie, wieczystego, nieodwołalnego, stałego, podlegającego swobodnemu sublicencjonowaniu, zbyciu i przeniesieniu, w pełni opłaconego i nieodpłatnego prawa i licencji do używania, powielania, kopiowania, hostowania, przechowywania, włączania, adaptacji, modyfikowania, zmiany, poprawiania, przygotowywania dzieł pochodnych, zakomunikowania społeczeństwu, publicznego wyświetlania, publicznego wykonywania, nadawania, transmisji, udostępniania w całości lub w części w ramach usług, stron internetowych firmy Vizor, kont w mediach społecznościowych firmy Vizor oraz na dowolnej platformie zewnętrznej w celu obsługi, utrzymania, wspierania lub marketingu usług. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że treści tworzone przez użytkowników użytkownika mogą zostać udostępnione innym użytkownikom lub inni użytkownicy mogą uzyskiwać do nich dostęp.

Gdy użytkownik przesyła, transmituje lub publikuje swoje treści (takie jak unikalne zdjęcie profilowe użytkownika) lub tworzy treści w grze (np. budowanie unikalnej i kreatywnej farmy w grze), musimy zwrócić się do użytkownika o pozwolenie na licencjonowanie treści użytkownika, ponieważ w przeciwnym razie niemożliwe byłoby udostępnienie niektórych funkcji w grze.

11.5.  W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik zrzeka się i zgadza się nie dochodzić żadnych praw moralnych ani praw osobistych, ani żadnych podobnych praw, które użytkownik może mieć zgodnie z jakąkolwiek jurysdykcją w jakimkolwiek kraju w odniesieniu do treści generowanych przez użytkownika. Niniejszym użytkownik potwierdza i zgadza się, że od naszej firmy nie jest wymagane ani nasza firma nie jest zobowiązana do przyznania użytkownikowi zasługi, dokonania płatności ani udzielenia rekompensaty. Jeżeli obowiązujące prawo nie zezwala na zrzeczenie się lub niedochodzenie swoich praw moralnych lub osobistych, użytkownik udziela nam w związku z tym prawa do korzystania ze swoich treści tworzonych przez użytkowników bez podawania imienia i nazwiska lub pseudonimu (anonimowo) oraz prawo do wprowadzania zmian i do jego treści tworzonych przez użytkownika bez uprzedniej zgody lub dalszego powiadamiania użytkownika.

11.6.  Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zgadza się każdorazowo, że żadne z jego treści tworzonych przez użytkowników nie naruszają ani nie będą naruszać warunków niniejszej umowy (w szczególności klauzuli zasad postępowania), nie podlegają ani nie będą podlegać żadnym zobowiązaniom, lub nie naruszają albo nie będą naruszać prawa własności intelektualnej lub jakiegokolwiek innego prawa własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści tworzone przez użytkowników.

Treści użytkownika nie mogą naruszać praw osób trzecich (np. naruszać praw autorskich innych osób) ani warunków niniejszej umowy (np. przesyłanie lub publikowanie treści niedopuszczalnych).

11.7.  Nie popieramy, nie aprobujemy ani nie wspieramy żadnych treści tworzonych przez użytkowników, a użytkownik zgadza się każdorazowo, że użytkownik nie będzie twierdzić, deklarować, sugerować, zakładać ani żądać, aby treści tworzone przez użytkowników były zatwierdzane, zaaprobowane lub wspierane przez firmę Vizor.

Jeśli użytkownik zdecyduje się przesłać, transmitować, publikować lub tworzyć treści tworzone przez użytkowników, czynności te wynikają z decyzji użytkownika, a nie firmy Vizor.

11.8.  Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za badanie, sprawdzanie, zatwierdzanie, przeglądanie lub wstępne sprawdzanie jakichkolwiek treści tworzonych przez użytkowników. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zawieszenia lub usunięcia wszelkich treści tworzonych przez użytkowników, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że naruszają one warunki niniejszej umowy lub jakiekolwiek prawa własności intelektualnej bądź inne prawa własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, bez uprzedniego lub dalszego powiadamiania albo odpowiedzialności względem użytkownika.

Wierzymy, że użytkownik jest osobą godną zaufania i nie będzie przesyłać ani tworzyć niczego, co mogłoby zostać uznane za niedopuszczalne lub nielegalne, dlatego polegamy na użytkowniku i nie zatwierdzamy treści użytkownika ani innych graczy. Jeśli jednak treści użytkownika naruszają prawa innych osób lub warunki niniejszej umowy, możemy je usunąć.

 1.      GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

12.1.  NINIEJSZA UMOWA NIE OGRANICZA ANI NIE WYŁĄCZA USTAWOWYCH PRAW, KTÓRE UŻYTKOWNIK MOŻE POSIADAĆ JAKO KONSUMENT ZGODNIE Z PRAWEM OCHRONY KONSUMENTA W SWOJEJ JURYSDYKCJI, DLATEGO NIEKTÓRE Z PONIŻSZYCH WARUNKÓW MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Jako konsumentowi użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa ustawowe, których nie można się zrzec, ograniczyć ani wyłączyć, w zależności od miejsca zamieszkania.

12.2.  JEŚLI UŻYTKOWNIK MIESZKA W AUSTRALII, EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM, WIELKIEJ BRYTANII LUB SZWAJCARII, GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGI BĘDĄ ŚWIADCZONE Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ I UMIEJĘTNOŚCIAMI. PONADTO JEŚLI UŻYTKOWNIK MIESZKA W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM, GWARANTUJEMY, ŻE NASZE TOWARY CYFROWE I USŁUGI CYFROWE POSIADAJĄ PRAWNĄ GWARANCJĘ ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/770. NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH INNYCH OBIETNIC, OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI.

Jeśli użytkownik mieszka w Australii, EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, istnieje gwarancja, że usługi będą świadczone z należytą starannością i umiejętnościami. „Należna staranność i umiejętności” oznaczają staranność i niezbędne umiejętności zwykle stosowane w takich samych lub podobnych okolicznościach. We wszystkich innych przypadkach udostępniamy nasze gry i aktualizacje na zasadzie „takie jakie są” i „w miarę dostępności”. „Takie jakie są” oznacza, że nadal mogą występować błędy, usterki lub pominięcia. „W miarę dostępności” oznacza, że dostarczymy użytkownikowi nasze gry i aktualizacje, kiedy uznamy, że jesteśmy gotowi. Nie możemy zagwarantować, że nasze gry lub aktualizacje będą bezbłędne lub wysokiej jakości, ponieważ gry wideo to produkty złożone.

Staramy się dostarczać użytkownikowi nasze gry i nową zawartość tak szybko, jak to możliwe, jednak czasami może to nie być zgodne z oczekiwaniami użytkownika lub możemy potrzebować więcej czasu na dopracowanie albo naprawienie błędów.

Z tego powodu nasza odpowiedzialność powinna być ograniczona, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

12.3.  JEŚLI UŻYTKOWNIK MIESZKA POZA AUSTRALIĄ, EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM, ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWEM LUB SZWAJCARIĄ, USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE NA ZASADZIE „TAKIE JAKIE SĄ”, „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” I „ZE WSZELKIMI WADAMI”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU LUB NIENARUSZANIA PRAWA. WSZELKI DOSTĘP DO USŁUG LUB KORZYSTANIE Z USŁUG ODBYWA SIĘ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA UŻYTKOWNIKA I NA JEGO RYZYKO, NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WYNIKAJĄCE Z TEGO SZKODY. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W OKREŚLONYM STANDARDZIE, JAKOŚCI, WARTOŚCI LUB KLASIE; ŻE USŁUGI BĘDĄ DOSTĘPNE; ŻE USŁUGI BĘDĄ DOKŁADNE, TERMINOWE, KOMPLETNE LUB BEZBŁĘDNE. W SZCZEGÓLNOŚCI NIE GWARANTUJEMY, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE MÓGŁ UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUG LUB KORZYSTAĆ Z USŁUG; ŻE USŁUGI SPEŁNIĄ POTRZEBY UŻYTKOWNIKA; ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE ZADOWOLONY Z KORZYSTANIA Z USŁUG; ŻE WSZYSTKO WSKAZANE POWYŻEJ BĘDZIE DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE LUB BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW; ŻE WSZELKIE WADY LUB POMINIĘCIA ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB POPRAWIONE.

12.4.  W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ANI FIRMA VIZOR, ANI JEJ LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY LUB WYKONAWCY ORAZ ICH PODMIOTY POWIĄZANE, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI ANI SPÓŁKI ZALEŻNE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, KARNE LUB INNE PODOBNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOCHODÓW, SZKODY MAJĄTKOWE, UTRATĘ DANYCH LUB INNYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB USŁUG ALBO ZWIĄZANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NINIEJSZĄ UMOWĄ ALBO USŁUGAMI BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, NAWET JEŚLI NASZA FIRMA ZOSTANIE POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD LUB POWINNI BYLIŚMY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCY Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG. DZIĘKI TEMU, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY VIZOR WYNIKAJĄCA LUB ZWIĄZANA Z NINIEJSZĄ UMOWĄ ALBO USŁUGAMI BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA I W ŻADEN SPOSÓB NIE PRZEKROCZY CAŁKOWITEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA (JEŚLI DOTYCZY) FIRMIE VIZOR W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ PIERWSZEGO ZGŁOSZENIA REKLAMACJI. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZGADZA SIĘ, ŻE JEŚLI NIE ZAPŁACIŁ ŻADNEJ KWOTY W TAKIM OKRESIE, JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM (I NASZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ I SPORÓW JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUG. JEDNAK NIE OGRANICZAMY ANI NIE WYŁĄCZAMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z OSZUSTWA, RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA, UMYŚLNEGO NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA ANI W PRZYPADKU ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ CIAŁA WYNIKAJĄCYCH Z NASZEGO DZIAŁANIA ALBO ZANIECHANIA.

12.5.  UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE POWYŻSZE ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST PODSTAWOWYM WARUNKIEM UMOWY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ VIZOR.

Warunki niniejszej umowy są sporządzone w taki sposób, że podlegają zrzeczeniu się wszelkich gwarancji i ograniczeniu odpowiedzialności z naszej strony.

 1.      ZMIANY W NINIEJSZEJ UMOWIE

 

13.1.  Niniejsza umowa może być okresowo aktualizowana, zmieniana, poprawiana, przekształcana lub w inny sposób modyfikowana z różnych powodów, np. w celu zachowania zgodności z warunkami obowiązującego prawodawstwa lub w celu odzwierciedlenia pewnych zmian w usługach, według naszego wyłącznego uznania i w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany, poprawki, tłumaczenia, usunięcia lub jakiekolwiek inne zmiany niniejszych warunków przez użytkownika są niedozwolone i wyraźnie odrzucane przez naszą firmę.

Być może będziemy musieli wprowadzić zmiany do niniejszej umowy z różnych powodów prawnych.

13.2.  Jeśli zmienimy tę umowę, powiadomimy o tym fakcie użytkownika, wysyłając wiadomość e-mail lub publikując powiadomienie w usługach albo aktualizując datę „Ostatnia modyfikacja”, powyżej. Aktualna wersja zostanie użytkownikowi udostępniona ze wskazaniem daty ostatniej zmiany.

13.3.  Wszelkie zmiany staną się skuteczne i prawnie wiążące po 30 dniach od opublikowania ich na tej stronie internetowej.

Jeśli w jakikolwiek sposób zmienimy lub zmodyfikujemy tę umowę, zmiany te zaczną obowiązywać po 30 dniach od opublikowania ich na tej stronie internetowej. Jeśli użytkownik nie zgadza się lub użytkownik nie może zgodzić się na wprowadzone zmiany, użytkownik może albo zaprzestać korzystania z dostępu do naszych gier i korzystania z nich, albo skontaktować się z nami.

13.4.  Dalsze korzystanie z usług w całości lub w części oznacza akceptację zmienionych warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zmiany, użytkownik musi zaprzestać dostępu do usług i korzystania z nich.

 1.      ROZWIĄZANIE UMOWY

 

14.1.  Użytkownik może korzystać z usług tak długo, jak długo przestrzega warunków niniejszej umowy. Użytkownik może jednak rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie, po prostu zwracając się do nas o usunięcie konta użytkownika. Jeśli użytkownik nie ma konta użytkownika, należy po prostu usunąć usługi ze swojego urządzenia (w przypadku gier mobilnych) lub przestać uzyskiwać dostęp do usług oraz korzystać z nich (w przypadku gier przeglądarkowych). Należy pamiętać, że historia użytkownika, postępy w grze, waluta w grze, przedmioty w grze, zakupy w grze i inne elementy są bezpośrednio powiązane z kontem użytkownika („Dane konta”). Użytkownik może utracić dane konta w wyniku rozwiązania niniejszej umowy użytkownika.

Użytkownik może grać w nasze gry tak długo, jak chce, chyba że naruszy warunki tej umowy. Użytkownik ma swobodę wyboru, czy chce kontynuować granie, czy rozwiązać tę umowę. Jeśli użytkownik chce rozwiązać tę umowę, po prostu należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (zobacz dane kontaktowe poniżej) lub skorzystać z funkcji pomocy i wsparcia w grze.

14.2.  Nasza firma może ograniczyć, zawiesić lub rozwiązać niniejszą umowę, jeśli użytkownik naruszy umowę lub grozi jej naruszeniem albo jeśli istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że niniejsza umowa lub jakakolwiek zasada w niej zawarta zostanie naruszona. Mianowicie możemy zawiesić lub zamknąć konto użytkownika lub dostęp i korzystanie z niektórych funkcji, waluty w grze, przedmiotów w grze, w całości lub w części, w dowolnym momencie i na dowolnej platformie. Jeśli użytkownik ma więcej niż jedno konto użytkownika, możemy zamknąć wszystkie konta użytkownika, w zależności od powagi naruszenia. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić użytkownika z wyprzedzeniem o ograniczeniu, zawieszeniu lub rozwiązaniu umowy, pod warunkiem jednak, że nie będzie poważnych powodów, aby tak nie postąpić.

Jeśli użytkownik wykona czynności, które nie są dozwolone w tej umowie, na przykład nęka inne osoby lub komercyjnie wykorzystuje naszą własność, rozwiążemy tę umowę.

14.3.  Niezależnie od powyższego zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez jakiegokolwiek naruszenia ze strony użytkownika, jeśli zdecydujemy się zaprzestać świadczenia usług w całości lub w części. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić użytkownika z 30-dniowym wyprzedzeniem, komunikując się z użytkownikiem bezpośrednio lub publikując powiadomienie na naszej stronie internetowej.

To mało prawdopodobne, ale możliwe. Możemy przestać dostarczać gry i usługi z jakiegoś powodu, nawet bez naruszenia niniejszej umowy przez użytkownika.

14.4.  Zastrzegamy sobie również prawo do usuwania kont użytkowników, które były nieaktywne przez dłuższy czas (180 dni i więcej).

Możemy usuwać nieaktywne konta, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami (głównie dotyczącymi prywatności), jednak nie zrobimy tego, dopóki nie będzie to konieczne.

14.5.  Po rozwiązaniu niniejszej umowy licencja użytkownika na korzystanie z usług wygasa natychmiast i użytkownik nie będzie już mieć dostępu do usług, swojego konta użytkownika, w tym między innymi do żadnych zakupów ani innych treści powiązanych z kontem od momentu rozwiązania. O ile niniejsza umowa lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, po rozwiązaniu niniejszej umowy użytkownik nie będzie uprawniony do żadnych zwrotów pieniężnych.

Jeśli konto użytkownika zostanie zawieszone lub zamknięte (głównie z powodu nieprzestrzegania warunków niniejszej umowy), wszelkie dane zawarte lub w inny sposób powiązane z kontem (na przykład postępy użytkownika w grze lub waluta w grze) zostaną bezpowrotnie i trwale utracone.

 1.      PRAWO WŁAŚCIWE I KOMPETENCJE SĄDÓW

 

15.1.  Żadne z postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ustawowe prawa użytkownika, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z obowiązującym prawem.

To właśnie mamy na myśli, gdy mówimy „w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo”.

15.2.  Niniejsza umowa i wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej.

Niniejsza umowa podlega prawu cypryjskiemu, o ile poniżej nie określono inaczej dla kraju zamieszkania użytkownika.

Jeśli powstanie między nami jakikolwiek konflikt lub spór, zostanie on rozstrzygnięty przez sądy cypryjskie, ponownie „w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo”.

15.3.  Użytkownik zgadza się, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do usług i niniejszej umowy.

15.4.  O ile obowiązujące bezwzględnie przepisy prawa ochrony konsumentów w jurysdykcji użytkownika nie stanowią inaczej, użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów cypryjskich.

 1.      INFORMACJE OGÓLNE

 

16.1.  Niniejsza umowa użytkownika nie ma na celu ograniczenia ani wyłączenia jakichkolwiek praw ustawowych, które mogą przysługiwać użytkownikowi na mocy obowiązującego prawa.

Użytkownikowi mogą przysługiwać określone uprawnienia ustawowe wynikające z odpowiednich przepisów obowiązującego prawa. Postanowienia niniejszej umowy użytkownika nie mają na celu ich wyłączenia lub ograniczenia. Jeśli jakieś postanowienie w tej umowie nie ma zastosowania, ponieważ jest sprzeczne z obowiązującym prawem konsumenckim lub prawem umów, nie wpłynie to na wykonalność jakiejkolwiek innej części niniejszej umowy z użytkownikiem.

16.2.  Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, nie wpłynie to na pozostałą część umowy.

16.3.  Niniejsza umowa jest korzystna dla jej stron (tzn. użytkownika i naszej firmy) oraz nie tworzy żadnych praw dla stron trzecich.

Niniejsza umowa jest zawarta między użytkownikiem a naszą firmą, a jakakolwiek inna strona (taka jak przyjaciel lub współpracownik użytkownika) nie ma i nie będzie miała żadnych praw wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych.

16.4.  Wersja angielska niniejszej umowy będzie pierwotnym dokumentem regulującym stosunki między użytkownikiem a naszą firmą, a w przypadku jakiegokolwiek konfliktu między tą wersją angielską a jakąkolwiek inną wersją językową, wersja angielska będzie przez cały czas mieć moc obowiązującą, regulacyjną i nadrzędną. Jeśli użytkownik przeczyta tę umowę w jakimkolwiek innym języku, dostarczonym przez nas lub przetłumaczonym przez użytkownika, te inne wersje językowe służą wyłącznie wygodzie użytkownika, a wersja angielska zawsze pozostaje wersją nadrzędną.

Dla dobra naszych graczy możemy przetłumaczyć tę umowę na inne języki. Pomiędzy różnymi wersjami językowymi mogą występować drobne rozbieżności. Aby uniknąć skutków rozbieżności w interpretacji, zdecydowaliśmy, że wersja niniejszej umowy w języku angielskim będzie wersją podstawową.

16.5.  Użytkownik zgadza się w pełni przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji dotyczących eksportu/importu. Użytkownikowi nie wolno, ani zezwalać ani upoważniać nikogo innego do korzystania z usług lub jakiejkolwiek ich części na terytorium jakiegokolwiek kraju wspierającego terroryzm lub kraju, w stosunku do którego nałożono odpowiednie środki ograniczające lub sankcje. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się, nie mieszka ani nie jest rezydentem w żadnym z tych krajów.

Zabrania się używania lub zezwalania komukolwiek na korzystanie z naszych gier i usług w krajach, w stosunku do których nałożono pewne ograniczenia lub sankcje.

16.6.  Możemy dokonać cesji lub przenieść niniejszą umowę, w całości lub w części, na dowolną osobę według naszego wyłącznego uznania, jeśli uznamy to za konieczne, powiadamiając użytkownika lub nie powiadamiając. Użytkownik może dokonać cesji lub przenieść niniejszą umowę, pod warunkiem jednak, że poinformuje nas o tym z wyprzedzeniem na piśmie. Użytkownik zgadza się, że jeśli dokona cesji lub przeniesie niniejszą umowę bez uprzedniego powiadomienia naszej firmy, każda taka cesja lub przeniesienie będzie nieskuteczne.

Chociaż jest to mało prawdopodobne, możemy dokonać cesji lub przenieść niniejszą umowę na inną osobę. Sam ten fakt nie przeszkadza w dostępie do naszych gier lub usług ani w korzystaniu z nich. Użytkownik może również dokonać cesji niniejszej umowy, ale musi nas o tym powiadomić z wyprzedzeniem. Jeśli użytkownik nie powiadomi nas z wyprzedzeniem, wszelkie cesje dokonane przez użytkownika będą nieskuteczne.

16.7.  Żadne niewykonanie lub opóźnienie w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego wynikającego z niniejszej umowy przez naszą firmę lub użytkownika nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub środka zaradczego, obecnie lub w przyszłości.

Jeśli użytkownik lub nasza firma nie skorzystamy z jakiegoś prawa lub środka zaradczego, to prawo lub środek zaradczy będą nadal dostępne w przyszłości. Zdecydowanie nie jest to oferta sezonowa.

 1.      LINKI DO STRON I ZASOBÓW PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych i innych zasobów podmiotów zewnętrznych. Te linki są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych oraz firmy Vizor nie można pociągnąć do odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu związanego z korzystaniem z tych linków przez użytkownika. Użytkownik niniejszym wyraźnie zgadza się i potwierdza, że firma Vizor nie ma władzy ani kontroli nad zawartością stron internetowych tych podmiotów zewnętrznych. Uzyskując dostęp do tych linków lub korzystając z nich, użytkownik podejmuje świadomą decyzję na podstawie własnego osądu.

Użytkownik może znaleźć pewne linki do stron internetowych i sieci społecznościowych podmiotów zewnętrznych. Zwykle są to linki do stron internetowych naszych serwisów społecznościowych, takich jak fanpage na Facebooku, jednak należy wiedzieć, że nie kontrolujemy tych stron internetowych, a korzystanie z nich podlega odrębnym warunkom określonym przez te strony internetowe.

 1.      KONTAKT Z NAMI

 

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub reklamacje dotyczące usług albo po prostu chce się z nami skontaktować, poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

Nazwa: VIZOR APPS LTD

Numer rejestracji: HE354652

Adres: Archiepiskopou Makariou III, 169, CEDAR OASIS TOWER, Flat/Office 701, Lemesos, 3027, Limassol, Cyprus

Adres e-mail: support@vizor-apps.com

Platforma Helpshift: https://vizor.helpshift.com/

Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą poczty e-mail, telefonu lub platformy Helpshift dla konsumentów.

 

Jeśli użytkownik chce się z nami szybko i sprawnie komunikować, zalecamy kontakt przez platformę Helpshift.

 1.      WARUNKI SZCZEGÓLNE DLA KRAJÓW

 

19.1.  AUSTRALIA

 

Konsumentów stale mieszkających w Związku Australijskim obowiązują niżej wymienione warunki.

Więcej informacji o przysługujących użytkownikowi prawach ustawowych znajduje się na stronie Australijskiej komisji ds. konkurencji i konsumentów .

19.1.1.  Usługi objęte są gwarancjami, które na mocy australijskiej ustawy o ochronie konsumentów (ang. Australian Consumer Law) nie podlegają wyłączeniu. W przypadku poważnych awarii usług użytkownik ma prawo: (i) anulować umowę z nami o świadczenie usług; oraz (ii) do zwrotu kosztów dotyczącej części niewykorzystanej albo do rekompensaty za jej obniżoną wartość. Użytkownik ma również prawo do odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Jeśli awaria nie jest poważną awarią, użytkownik ma prawo do usunięcia problemów z usługą w rozsądnym terminie oraz jeśli nie zostanie to wykonane, do odstąpienia od umowy i uzyskania zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną część umowy.

19.1.2.  W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo oraz z wyjątkiem gwarancji przysługujących konsumentom, których nie można wyłączyć na mocy australijskiej ustawy o ochronie konsumentów, wyłączamy wszelkie (i) rękojmie, oświadczenia, warunki, gwarancje, zasady lub zobowiązania dorozumiane w niniejszym dokumencie na mocy obowiązującego prawa (załącznik 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2010 r.), prawa precedensowego, prawa handlowego lub prawa słuszności w całej ich rozciągłości oraz (ii) wszelką odpowiedzialność za straty, szkody, obciążenia lub wydatki wynikające albo związane w jakikolwiek sposób z niniejszą umową lub usługami, bezpośrednio lub pośrednio, na podstawie umowy, czynu niedozwolonego lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o takiej możliwości lub powinniśmy byli przewidzieć taką możliwość, w jakikolwiek sposób wynikający z użycia lub niemożności użycia usług, inne niż za obrażenia ciała lub szkody celowo spowodowane bezpośrednio przez nas. W zakresie, w jakim odpowiedzialność nie może zostać wyłączona, użytkownik potwierdza i zgadza się, że sprawiedliwe jest ograniczenie naszej odpowiedzialności do ponownego świadczenia usług.

19.2.  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

W przypadku konsumenta na stałe mieszkającego w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uzyskującego dostęp do usług na naszych platformach lub korzystającego z nich, zastosowanie mają poniższe warunki.

 

Warunki określone poniżej mają zastosowanie, jeśli użytkownik mieszka w państwie członkowskim EOG i robi zakupy na naszych platformach (nie mylić z platformami zewnętrznymi, takimi jak App Store, Google Play lub Microsoft Store, które mają własne zasady zwrotu pieniędzy których nie kontrolujemy).

19.2.1.  Użytkownik ma prawo do odstąpienia od zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, użytkownik musi poinformować nas (dane kontaktowe podano poniżej) o swojej decyzji o odstąpieniu od zakupu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą skorzystania z przysługującego użytkownikowi prawa doi odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Jest to ustawowe prawo użytkownika przewidziane przez prawo, niemniej należy zwrócić uwagę na poniższe szczegóły.

19.2.2.  Użytkownik może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe:

Do VIZOR APPS LTD:

Niniejszym informuję, że odstępuję od zakupu w następującej usługi [wpisać nazwę usługi], zamówionej w dniu [podać szczegóły], otrzymanej w dniu [podać szczegóły], imię i nazwisko oraz adres użytkownika, podpis użytkownika (tylko w przypadku składania formularza w formie papierowej) oraz data.

Jest to wzór formularza odstąpienia od umowy, którego stosowanie nie jest obowiązkowe.

19.2.3.  W przypadku odstąpienia od zakupu zwracamy użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu dostarczenia innego niż oferowany przez nas najtańszy zwykły sposób dostarczenia), bez zbędnej zwłoki i w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od zakupu.Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie użytkownik zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku użytkownik nie ponosi w związku z takim zwrotem żadnych kosztów.

14 dni to ustawowy termin w UE na zwrot pieniędzy w przypadku odstąpienia od zakupu.

19.2.4.  Dokonując jakiegokolwiek zakupu, użytkownik przekazuje nam swoje uprzednie wyraźne żądanie i wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji umowy kupna w ustawowym okresie prawa do odstąpienia od umowy (tzn. w ciągu 14 dni, zarówno w przypadku treści cyfrowych, jak i usług cyfrowych). Dostarczymy lub rozpoczniemy wykonywanie treści dodatkowych natychmiast po zaakceptowaniu przez nas lub jakąkolwiek platformę żądania użytkownika oraz w każdym przypadku przed wygaśnięciem okresu odstąpienia. Niniejszym użytkownik wyraźnie potwierdza i zgadza się, że po całkowitym wykonaniu przez nas umowy zakupu użytkownik nie będzie już mieć prawa do odstąpienia od umowy, zmiany zdania, anulowania zakupu i uzyskania zwrotu pieniędzy.

Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy, gdy użytkownikowi zostaną udostępnione treści dodatkowe (na przykład, gdy materiały eksploatacyjne w grze, takie jak energia, monety lub złoto, zostaną zapisane na koncie użytkownika, gdy użytkownik zużyje takie materiały eksploatacyjne lub gdy pobierze określone treści na swoje urządzenie) lub gdy dana usługa została w pełni wykonana (np. po zakończeniu okresu subskrypcji).

19.2.5.  Niezależnie od powyższego użytkownik może anulować subskrypcję i zażądać zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od daty transakcji. Użytkownik może anulować subskrypcję nawet po rozpoczęciu korzystania z niej. Okres odstąpienia rozpoczyna się w dniu, w którym zamówienie użytkownika zostało przez nas przyjęte, nawet jeśli subskrypcja obejmuje bezpłatny okres próbny. Jeśli użytkownik zamawia subskrypcję na 30 dni oraz okres subskrypcji pozwala na bezpłatne korzystanie z niej w ciągu pierwszych 7 dni, po czym użytkownik zostanie obciążony zgodnie z wybraną metodą płatności, użytkownik będzie mógł anulować subskrypcję i otrzymać zwrot pieniędzy w ciągu 7 dni od daty zakupu. Należy pamiętać, że w przypadku zamówienia subskrypcji krótkoterminowej (np. 7 lub 14 dni), użytkownik traci prawo do anulowania i zwrotu pieniędzy zaraz po zakończeniu okresu subskrypcji, pod warunkiem prawidłowego wykonania usługi.

Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie w ciągu pierwszych 14 dni od daty udostępnienia subskrypcji użytkownikowi. Wszelkie bezpłatne okresy próbne są wliczane do okresu 14 dni. Jeśli użytkownik zamówi subskrypcję krótkoterminową, traci prawo do rezygnacji i zwrotu pieniędzy, pod warunkiem prawidłowego wykonania usługi.

19.2.6.  Jeśli użytkownik odstąpi od opłaconej subskrypcji, zapłaci nam kwotę proporcjonalną do stopnia wykonania umowy do czasu poinformowania nas o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, w stosunku do pełnego zakresu umowy.

Jeżeli użytkownik zażąda odstąpienia od umowy o świadczenie usług, której wykonywanie już się rozpoczęło, użytkownik zapłaci nam kwotę odpowiadającą części usług wykonanych do chwili poinformowania nas o odstąpieniu, w porównaniu z ceną początkową.

19.2.7.  Użytkownik potwierdza i zgadza się, że nie udostępnimy użytkownikowi żadnych treści tworzonych przez użytkowników utworzonych, przesłanych, transmitowanych, opublikowanych lub udostępnionych w usługach lub za ich pośrednictwem, które (a) nie mają żadnej użyteczności poza usługami; (b) dotyczą wyłącznie aktywności użytkownika podczas korzystania z usług; (c) zostały zagregowane z innymi danymi i nie mogą być zdezagregowane lub wymaga to wykazania nieproporcjonalnego wysiłku; albo (d) zostały stworzone wspólnie przez użytkownika i inne osoby oraz inni konsumenci mogą nadal korzystać z treści.

Użytkownik ma prawo odzyskać swoje treści tworzone przez użytkowników oraz udostępnimy je użytkownikowi, jednak takie treści tworzone przez użytkowników nie należą do żadnej z kategorii wymienionej po lewej stronie.

19.3.  KOREA POŁUDNIOWA

 

W przypadku konsumenta na stałe mieszkającego w Republice Korei i uzyskującego dostęp do usług na naszych platformach lub korzystającym z nich, zastosowanie mają poniższe warunki.

 

19.3.1.  Użytkownik może anulować zakup i otrzymać zwrot pieniędzy w ciągu 7 dni od daty dostarczenia treści dodatkowych („prawo do odstąpienia od umowy”). Użytkownik natychmiast traci prawo do odstąpienia od umowy, jeśli uzyska dostęp, pobierze lub w inny sposób wykorzysta treści dodatkowe. Niezależnie od powyższego, użytkownik nie traci prawa do odstąpienia od umowy, jeśli treści dodatkowe są błędne lub wadliwe bez winy użytkownika. W takim przypadku użytkownik dysponuje przedłużonym okresem na złożenie wniosku o zwrot pieniędzy wynoszącym 30 dni od chwili, gdy dowiedział się o wadzie.

W Korei Południowej obowiązuje 7-dniowy ustawowy termin odstąpienia od zakupu. Jeśli jednak użytkownik pobierze, uzyska dostęp lub w inny sposób użyje elementów, za które zapłacił, użytkownik nie może zażądać zwrotu pieniędzy.

19.3.2.  Jeżeli użytkownik nie jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy samodzielnie lub za zgodą rodziców lub opiekunów, lub jeśli nie uzyskał takiej zgody (jeśli jest konieczna), lub jeśli z innych powodów użytkownik nie ma zdolności do czynności prawnych niezbędnych do korzystania z praw i wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, użytkownik może anulować zakup i otrzymać zwrot pieniędzy zgodnie z koreańskim kodeksem cywilnym. Możemy jednak odmówić anulowania zakupu i zwrotu pieniędzy, jeśli w przekonujący sposób użytkownik udawał osobę dorosłą lub uzyskał zgodę rodzica albo opiekuna.

Zgodnie z koreańskim kodeksem cywilnym prawo do zwrotu pieniędzy przysługuje pod warunkiem, że zakupu dokonała osoba nieposiadająca wymaganej zdolności do czynności prawnych, np. gdy dziecko dokona zakupu bez uzyskania zgody rodzica lub opiekuna.

19.4.  WIELKA BRYTANIA

 

W przypadku konsumentów stale mieszkających w Wielkiej Brytanii obowiązują niżej wymienione warunki.

Zalecamy odwiedzenie strony internetowej Citizens Advice, aby uzyskać więcej informacji na temat ustawowych praw użytkowników https://www.adviceguide.org.uk/

19.4.1.  Jeśli zakupione treści dodatkowe są błędne, użytkownik ma prawo do naprawy lub wymiany.

Po zapłaceniu ceny za niektóre treści dodatkowe, jeśli użytkownik może wykazać, że treść ta jest błędna (to znaczy nie spełnia prawa do jakości), będziemy zobowiązani do zapewnienia użytkownikowi środka zaradczego, np. wymiany lub naprawy błędnego elementu, za który użytkownik zapłacił.

19.4.2.  Jeżeli błędu nie można naprawić lub nie został usunięty w rozsądnym czasie i bez znacznych niedogodności, użytkownik może zażądać zwrotu pieniędzy.

Jeśli nie możemy rozwiązać problemu, użytkownik może poprosić o zwrot pieniędzy za błędną zawartość dodatkową.

19.5.  STANY ZJEDNOCZONE

 

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych Ameryki, obowiązują go poniższe warunki.

Jeśli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych Ameryki, powinien rozważyć uważne przeczytanie poniższych postanowień, ponieważ dotyczą jego prawa do wniesienia pozwu do sądu.

19.5.1.  Spory. Użytkownik i Vizor zgadzają się rozwiązywać wszelkie spory zgodnie z niżej przedstawioną procedurą. Procedura rozstrzygania sporów ma zastosowanie do wszelkich sporów między użytkownikiem a firmą Vizor, niezależnie od tego, czy powstały one przed zawarciem niniejszej umowy, czy po jej zawarciu, a nawet w przypadku rozwiązania niniejszej umowy z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu. “Spór” oznacza wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje między użytkownikiem a firmą Vizor wynikające z niniejszej umowy, polityki prywatności, usług, korzystania lub próby korzystania z usług albo ich naruszenia, wypowiedzenia, egzekwowania, interpretacji lub ważności albo z nimi związane, łącznie z ustaleniem zakresu albo zastosowania niniejszej umowy do arbitrażu na podstawie umowy, statutu, regulacji, zarządzenia, czynu niedozwolonego, oszustwa, zaniedbania, nieuczciwej konkurencji, szkody, wprowadzenia w błąd, prawa do prywatności lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej lub teorii prawa słuszności.

Niniejsza klauzula określa zasady rozstrzygania sporów między użytkownikiem a firmą Vizor. Należy ją uważnie przeczytać, ponieważ, jak wspomniano powyżej, dotyczy prawa użytkownika do złożenia pozwu w sądzie.

19.5.2.  Nieformalne rozwiązywanie sporów. Użytkownik i firma Vizor zgadzają się podjąć w dobrej wierze starania w celu nieformalnego rozwiązania wszelkich sporów na co najmniej trzydzieści (30) dni przed rozpoczęciem postępowania arbitrażowego, zgodnie z powyższym opisem. Ta procedura nieformalnego rozwiązywania sporów rozpoczyna się, gdy tylko otrzymamy od użytkownika pisemne zawiadomienie o sporze na adres support@vizor-apps.com („Powiadomienie”). Powiadomienie musi zawierać identyfikację strony składającej reklamację oraz zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, opisywać charakter i podstawę sporu, tytuł konkretnej usługi będącej przedmiotem sporu oraz określać konkretne żądane zadośćuczynienie. Każde powiadomienie niespełniające któregokolwiek z powyższych wymagań zostanie uznane za nieważne.

Arbitraż jest formą alternatywnego rozwiązywania sporów, która rozstrzyga spory poza sądami powszechnymi. Mówiąc najprościej, arbitraż to pozasądowy mechanizm rozwiązywania sporów między dwiema stronami rozstrzygany przez podmiot zewnętrzny, arbitra. Uważamy, że arbitraż jest najkorzystniejszym sposobem rozwiązywania sporów ze względu na kluczowe korzyści, takie jak szybkość, niskie koszty i prywatność stron.

19.5.3.  Umowa o stosowaniu postępowania arbitrażowego. Jeśli użytkownik lub firma Vizor nie mogą rozwiązać sporu w sposób nieformalny, zgodnie z powyższymi postanowieniami, użytkownik i firma Vizor zgadzają się rozwiązywać wszelkie spory wyłącznie w drodze wiążącej procedury arbitrażu indywidualnego (a nie w procesie sądowym przed sędzią lub ławą przysięgłych) zgodnie z amerykańską federalną ustawą o arbitrażu. Każda decyzja podjęta przez neutralnego arbitra (a nie sędziego czy ławę przysięgłych) będzie ostateczna. Jeśli użytkownik lub firma Vizor wniesie spór, który można rozstrzygnąć w drodze arbitrażu zgodnie z warunkami niniejszej umowy, każda ze stron może zwrócić się do sądu o wydanie stronom nakazu rozwiązania sporu w drodze arbitrażu. Obie strony zgadzają się, że neutralny arbiter będzie miał wyłączne uprawnienia do zdecydowania, czy którekolwiek z postanowień niniejszego punktu 19.5 jest ważne lub wykonalne oraz czy spór podlega arbitrażowi. Dla wyjaśnienia arbitrowi należy przekazać progowe kwestie egzekucyjne. Postanowienia tego punktu 19.5 pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy z jakiegokolwiek powodu.

19.5.4.  Procedura arbitrażu. Postępowanie arbitrażowe będzie podlegać regulaminowi arbitrażu konsumenckiego oraz dodatkowym procedurom dotyczącym sporów konsumenckich Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”), dostępnym pod adresem www.adr.org. Użytkownik i firma Vizor zgadzają się, że arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim. Użytkownik i firma Vizor zgadzają się na składanie dokumentów w formie elektronicznej i zezwalają na uczestnictwo w postępowaniu przez telefon, telekonferencję lub osobiście we wspólnie uzgodnionym miejscu. Każda ze stron pokryje koszty i honoraria adwokackie we własnym zakresie, chyba że roszczenia pozwolą stronie wygrywającej na odzyskanie honorariów i kosztów adwokackich. Jeśli użytkownik lub firma Vizor bezskutecznie podważą ważność decyzji arbitra lub orzeczenia w drodze sprawy sądowej, strona przegrywająca zapłaci koszty strony przeciwnej i honoraria adwokackie związane z tym podważeniem.

19.5.5.  Wyjątki. Użytkownik i firma Vizor zgadzają się, że nieformalne rozstrzygnięcie i umowa o stosowaniu postępowania arbitrażowego, o których mowa w niniejszym punkcie 19.5, nie będą miały zastosowania do następujących sporów: (a) powództw indywidualnych w sądach ds. drobnych roszczeń; (b) sporów lub innych roszczeń dotyczących własności intelektualnej Vizor, w tym między innymi sporów dotyczących ochrony lub egzekwowania znaków towarowych firmy Vizor, sposobu opakowania i rozmieszczenia produktu, tajemnicy handlowej, patentów, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej; (c) sporów lub innych roszczeń związanych z piractwem lub ingerencją w integralność usług.

Istnieją pewne wyjątki, gdy procedura arbitrażowa nie ma zastosowania. Oznacza to, że arbitraż nie będzie miał zastosowania w przypadku indywidualnych powództw składanych w sądzie ds. drobnych roszczeń, roszczeń dotyczących naruszenia własności intelektualnej firmy Vizor lub piractwa.

19.5.6.  Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego . Użytkownik i firma Vizor zgadzacie się, że każdy spór lub inne roszczenie odnosi się osobiście do użytkownika i firmy Vizor oraz że możemy wnosić spory lub inne roszczenia przeciwko sobie nawzajem tylko w ramach indywidualnej zdolności prawnej, a nie jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek postępowaniu grupowym lub przedstawicielskim. Użytkownik wyraźnie zrzeka się prawa do złożenia pozwu zbiorowego lub udziału w nim na zasadzie zbiorowej lub jako przedstawiciel. Ponadto, o ile zarówno użytkownik, jak i firma Vizor nie uzgodnią inaczej, arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób kierować jakąkolwiek formą postępowania przedstawicielskiego lub zbiorowego. Jeśli niniejszy punkt 19.5.6 zostanie uznany za niewykonalny, wówczas całość punktu 19.5 będzie nieważna.

Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego działa w połączeniu z powyższą umową o arbitraż i oznacza, że użytkownik zrzeka się swojego prawa do wniesienia pozwu zbiorowego lub postępowania przedstawicielskiego albo udziału w nim.

19.5.7.  Prawo użytkownika do rezygnacji . Użytkownik ma prawo zrezygnować z powyższej umowy o arbitraż i postanowień dotyczących zrzeczenia się prawa do pozwu zbiorowego i nie być nimi związanym przez wysłanie naszej firmie pisemnego zawiadomienia o rezygnacji na adressupport@vizor-apps.com. Zawiadomienie musi zawierać (a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe użytkownika; (b) wyraźne oświadczenie użytkownika, że chce zrezygnować z umowy o arbitraż, umowy o zrzeczeniu się prawa do pozwu zbiorowego lub obu tych elementów; (c) tytuł konkretnej usługi, do której powinno odnosić się powiadomienie o rezygnacji; (d) adres e-mail użytkownika. Użytkownik musi wysłać nam to zawiadomienie w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od pierwszego zaakceptowania warunków niniejszej umowy, rozpoczęcia korzystania z usług lub udostępnienia użytkownikowi usług, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli użytkownik nie prześle nam zawiadomienia w tym terminie lub jeśli zawiadomienie nie zawiera wszystkich powyższych wymagań, użytkownik będzie zobowiązany do arbitrażowego rozstrzygania sporów zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym punkcie 19.5. Jeśli użytkownik zrezygnuje z tej opcji, użytkownik i firma Vizor nie będą związani postanowieniami dotyczącymi arbitrażu zawartymi w tym punkcie 19.5.

Należy wspomnieć, że użytkownik ma prawo odmówić zgody na arbitraż i zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego. Aby skorzystać z tego prawa, należy postępować zgodnie z instrukcjami po lewej stronie i powiadomić nas o swojej decyzji w formie pisemnego oświadczenia. Należy pamiętać, że użytkownik musi powiadomić naszą firmę o swojej decyzji o odmowie (rezygnacji) w ciągu 30 dni po uzyskaniu dostępu, pobraniu lub skorzystaniu z dowolnej części usług lub w inny sposób zaakceptowaniu niniejszej umowy użytkownika. Jeśli użytkownik nie skorzysta z tego prawa w wyżej wymienionym terminie, utraci prawo do rezygnacji.

 1.      SZCZEGÓLNE WARUNKI PLATFORM

 

20.1.  APPLE iOS

 

Poniższe warunki mają zastosowanie wyłącznie do użytkowników, którzy korzystają z usług na urządzeniach z systemem iOS, których są właścicielami lub je kontrolują:

Należy jednak rozważyć zapoznanie się z klauzulą dotyczącą gwarancji i odpowiedzialności. Należy pamiętać, że firma Vizor zrzekła się wszelkich gwarancji lub oświadczeń w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

20.1.1.  Użytkownik potwierdza, że niniejsza umowa została zawarta wyłącznie między użytkownikiem a firmą Vizor, a nie z Apple Inc. („Apple”). Firma Vizor, a nie Apple, ponosi wyłączną odpowiedzialność za usługi i ich zawartość.

20.1.2.  Licencja przyznana użytkownikowi na mocy niniejszej umowy jest ograniczona do niezbywalnej licencji na korzystanie z usług na dowolnych produktach marki Apple, które użytkownik posiada lub kontroluje, zgodnie z Zasadami użytkowania określonymi w Warunkach korzystania z usługi Apple App Store.`

20.1.3.  Firma Vizor, a nie Apple, ponosi wyłączną odpowiedzialność za świadczenie wszelkich usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do usług, jak określono w niniejszym dokumencie. Użytkownik potwierdza, że firma Apple nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do usług.

20.1.4.  Firma Vizor, a nie Apple, ponosi odpowiedzialność za wszelkie gwarancje na produkty, wyraźne lub dorozumiane przez prawo, w zakresie, w jakim nie zostały skutecznie wyłączone. W przypadku niezgodności usług z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, użytkownik może powiadomić firmę Apple, a firma Apple zwróci użytkownikowi cenę zakupu usług. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do usług, a wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z nieprzestrzeganiem jakiejkolwiek gwarancji będą stanowić wyłączną odpowiedzialność firmy Vizor.

20.1.5.  Użytkownik potwierdza, że firma Vizor, a nie Apple, jest odpowiedzialna za rozpatrywanie wszelkich roszczeń związanych z usługami i/lub korzystaniem z nich, w tym między innymi: (i) roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) wszelkie roszczenia, że usługi nie spełniają jakichkolwiek obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych; oraz (iii) roszczenia wynikające z ochrony konsumentów, prywatności lub podobnych przepisów.

20.1.6.  Użytkownik potwierdza, że w przypadku jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej, że korzystanie z usług narusza prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, firma Vizor, a nie Apple, będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za dochodzenie, obronę, ugodę i zwolnienie z wszelkich takich roszczeń z tytułu naruszeń własności intelektualnej.

20.1.7.  Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju podlegającym embargu rządowemu USA lub który został uznany przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”; oraz (ii) nie figuruje na żadnej liście rządowej USA stron zakazanych lub objętych ograniczeniami.

20.1.8.  Użytkownik potwierdza i zgadza się, że firma Apple i podmioty zależne Apple są beneficjentami niniejszej umowy będącymi stronami trzecimi oraz że po zaakceptowaniu warunków niniejszej umowy firma Apple będzie mieć prawo (i zostanie uznane, że zaakceptowało to prawo) do egzekwowania niniejszej umowy przeciwko użytkownikowi jako jej beneficjentowi będącemu osobą trzecią.

20.2.  GOOGLE PLAY

 

Poniższe warunki mają zastosowanie wyłącznie do użytkowników, którzy korzystają z usług na urządzeniach z systemem Android, których są właścicielami lub je kontrolują:

Należy jednak rozważyć zapoznanie się z klauzulą gwarancji i odpowiedzialności. Należy pamiętać, że firma Vizor zrzekła się wszelkich gwarancji lub oświadczeń w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

20.2.1.  Użytkownik potwierdza, że niniejsza umowa została zawarta wyłącznie między użytkownikiem a firmą Vizor, a nie z Google LLC ani jakimkolwiek innym podmiotem Google („Google”). Firma Vizor, a nie Google, ponosi wyłączną odpowiedzialność za usługi i ich zawartość.

20.2.2.  Licencja przyznana użytkownikowi na mocy niniejszej umowy jest ograniczona do niezbywalnej licencji na korzystanie z usług na urządzeniach z systemem Android, które użytkownik posiada lub kontroluje, zgodnie z Warunkami korzystania z usług firmy Google.

20.2.3.  Firma Vizor, a nie firma Google, ponosi wyłączną odpowiedzialność za świadczenie wszelkich usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do usług, jak określono w niniejszym dokumencie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Google nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do usług.