v i z o r

English           Русский           Deutsch           Español           Français           Italiano           日本語           한국어           Nederlands           Polski           Português (Brasil)           简体中文           繁體中文

 

 

 

Welkom bij Vizor. Deze overeenkomst bevat de algemene regels voor het gebruik van onze spellen, applicaties, websites en gerelateerde diensten.

We begrijpen dat niemand juridische geschriften wil lezen en ontcijferen, dus hebben we aan de rechterkant een samenvattende, duidelijke en begrijpelijke versie voorzien. Houd er rekening mee dat alleen de tekst aan de linkerkant rechtsgeldig is en dat de gewone versie aan de rechterkant louter bedoeld is als leidraad voor een beter begrip (en geen juridisch advies vormt).

GEBRUIKERSOVEREENKOMST VAN VIZOR GAMES

ANDERS GEZEGD

Laatst gewijzigd: 01 juni 2023

 

Deze gebruikersovereenkomst regelt de relatie tussen u en Vizor Apps Ltd. (“Vizor”, “we/wij”, “ons/onze”) met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van Vizors mobiele en sociale spellen, gerelateerde diensten, wijzigingen en updates daarvan, en andere onderwerpen (gezamenlijk de “Diensten“) waar deze overeenkomst verschijnt of online wordt geplaatst, als er naar deze overeenkomst wordt verwezen of als deze overeenkomst op een andere manier wordt opgenomen. We kunnen van tijd tot tijd bepaalde beleidslijnen, regels of richtlijnen introduceren met betrekking tot de Diensten, en als we dat doen, worden deze beleidslijnen, regels of richtlijnen door middel van verwijzing opgenomen in deze overeenkomst.

Hallo!

In deze overeenkomst wordt uitgelegd hoe je onze spellen en gerelateerde diensten kunt gebruiken. In tegenstelling tot sommige tussenfilmpjes in het spel, kun je de acceptatie van deze voorwaarden om juridische redenen niet overslaan.

Als u inwoner bent van Australië, de Europese Economische Ruimte, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika, zijn er enkele specifieke bepalingen op u van toepassing. Zie sectie 19 voor meer informatie.

Deze overeenkomst bevat landspecifieke voorwaarden. Het is mogelijk dat sommige bepalingen van deze overeenkomst niet of op een andere manier voor jou van toepassing zijn als je in een van deze landen woont. Je kunt sectie 19.5 raadplegen voor meer informatie hierover.

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR GEBRUIKERS UIT DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA: DEZE OVEREENKOMST BEVAT BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE EN BEPALINGEN VAN AFSTAND VAN GROEPSACTIES, ZIE SECTIE 19.5 VOOR MEER INFORMATIE.

Lees deze overeenkomst en ons privacybeleid zorgvuldig door, want we willen dat u volledig begrijpt wat uw gebruiksrechten zijn en hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Overweeg om het privacybeleid te lezen, evenals de kennisgevingen die we van tijd tot tijd kunnen meedelen, en controleer deze pagina regelmatig op updates.

Om deze overeenkomst aan te gaan, moet u een volledig handelingsbekwame persoon zijn en ouder dan achttien (18) jaar of meerderjarig in het land waar u woont, afhankelijk van welke optie de hoogste leeftijd is. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar (of de leeftijd waarop u meerderjarig bent in het land waar u woont), moet u uw ouder of voogd vragen om deze overeenkomst te lezen en te accepteren voordat u gebruikmaakt van de Diensten, zelfs als bepaalde Diensten zijn geclassificeerd als geschikt voor minderjarigen.

Als u deze sectie niet begrijpt, vraag dan uw ouder of voogd om deze overeenkomst voor u te lezen en te accepteren.

Afhankelijk van het gebied kunnen bepaalde spellen door beoordelingsinstanties worden geclassificeerd als geschikt voor minderjarigen (bijvoorbeeld ESRB Everyone voor de Verenigde Staten of Canada, of PEGI 3 voor de Europese Unie en sommige andere landen). Deze classificatie staat je niet toe om deze overeenkomst op eigen houtje te accepteren als je jonger bent dan 18 jaar (of de leeftijd van meerderjarigheid in jouw land).

Als je geen volwassene bent, of niet begrijpt wat hier staat geschreven, moet je je ouder of voogd vragen om deze overeenkomst te lezen en te accepteren voordat je onze spellen gaat spelen.

Als u uw kind of wettelijke pupil toestemming geeft om de Diensten te gebruiken, gaat u namens hem/haar en uzelf akkoord met deze overeenkomst en blijft u verantwoordelijk voor zijn/haar acties, met inbegrip van alle aankopen die hij/zij doet.

Door een deel van de Diensten te openen of te downloaden, op “Akkoord” of een vergelijkbare knop te klikken, een gebruikersaccount te maken of anderszins deze overeenkomst te accepteren, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat of kunt gaan met de voorwaarden van deze overeenkomst, mag u onze spellen of enig deel ervan niet openen, downloaden of gebruiken.

Wanneer je een gebruikersaccount maakt, onze games downloadt vanuit een app store of onze (web)spellen op social media in je browser speelt, accepteer je deze overeenkomst. Zorg ervoor dat je vooraf alle voorwaarden van deze overeenkomst hebt gelezen en begrepen.

 1.          GEBRUIKERSACCOUNT

 

1.1.      Mogelijk hebt u een gebruikersaccount nodig om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde Diensten en functies. U kunt een account maken met uw unieke inloggegevens of u kunt inloggen op de Diensten met bestaande inloggegevens van een extern platform, indien beschikbaar. Als u de Diensten opent of gebruikt met een bestaand account van een extern platform, moet u voldoen aan de algemene voorwaarden die door dat externe platform worden opgelegd. U erkent en stemt ermee in dat wij geen macht of controle hebben over de algemene voorwaarden van externe platforms, producten of diensten.

Mogelijk moet je een gebruikersaccount maken of een bestaand account gebruiken.

Mogelijk kun je sommige spellen, producten of diensten gebruiken zonder dat je hoeft in te loggen op een bestaand gebruikersaccount of er een moet maken, maar dan kunnen je spelsessie en aankopen onherroepelijk en definitief verloren gaan.

1.2.      U erkent en stemt ermee in dat u geen eigenaar bent van of een ander eigendomsrecht of belang hebt met betrekking tot uw gebruikersaccount, inclusief maar niet beperkt tot aankopen of aanvullende inhoud die aan het gebruikersaccount is gekoppeld.

Houd er rekening mee dat je geen eigenaar bent van een gebruikersaccount.

1.3.      Uw gebruikersaccount is persoonlijk. U stemt ermee in om de gegevens van uw gebruikersaccount vertrouwelijk te houden en de nodige beveiligingsmaatregelen van uw hardware en software te handhaven bij het gebruik van de Diensten. Voor alle duidelijkheid, u stemt ermee in om uw gebruikersaccount of inloggegevens niet te verkopen, over te dragen, te delen of op een andere manier iemand anders toegang te geven tot of gebruik te laten maken van uw gebruikersaccount of inloggegevens.

Zorg ervoor dat jij de enige persoon bent die toegang heeft tot je gebruikersaccount en deel het niet met iemand anders.

Als er buiten onze schuld iets met jouw account gebeurt (bijvoorbeeld als je je inloggegevens met iemand anders deelt en je spelvaluta verliest), zijn wij niet verantwoordelijk voor het herstellen van het account, of aansprakelijk tegenover jou of een andere persoon .

1.4.      U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op uw gebruikersaccount, inclusief alle aankopen die daarop zijn gedaan. Elk gebruik van uw gebruikersaccount wordt geacht door u te zijn gedaan, zelfs als u niemand anders toestemming hebt gegeven om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van uw gebruikersaccount. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersaccount of gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, opgeslagen op of gekoppeld aan uw gebruikersaccount.

1.5.      We behouden ons het recht voor om uw gebruikersaccount te beperken, op te schorten of stop te zetten als u deze overeenkomst schendt of dreigt te schenden.

Zie de beëindigingsclausule hieronder voor meer informatie.

 1.          GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

 

2.1.      Onder voorbehoud van uw acceptatie en voortdurende naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst, verlenen wij u namens ons of via onze licentiehouders een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare, beperkte licentie om de Diensten te downloaden en te installeren (voor downloadbare games), voor toegang tot de Diensten (alleen voor niet-downloadbare games) en voor gebruik van de Diensten voor uw individuele, niet-commerciële en amusementsdoeleinden. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze gebruikersovereenkomst, verlenen we geen expliciete of impliciete rechten om de Diensten te gebruiken.

We verlenen jou een persoonlijke toestemming om onze spellen te spelen. Dit betekent dat je onze spellen alleen kunt gebruiken voor je eigen amusementsdoeleinden.

Met andere woorden, als je niets doet dat als illegaal, verboden of onaanvaardbaar wordt beschouwd, hoef je je nergens zorgen over te maken!

2.2.      U stemt ermee in dat elk commercieel gebruik van de Diensten in hun geheel of gedeeltelijk door u ten strengste verboden is, en dat u zich toegang verschaft tot de Diensten of deze gebruikt voor doeleinden die altijd buiten uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Dit betekent dat u de Diensten niet kunt gebruiken voor enig ander doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze overeenkomst. Houd er rekening mee dat uw licentie beperkt is en dat elk gebruik van de Diensten in strijd met deze voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst.

2.3.      We behouden ons het recht voor om op basis van het bovenstaande en zonder enige vorm van aansprakelijkheid de licentie in te trekken en deze overeenkomst te beëindigen als u deze overeenkomst schendt of dreigt te schenden.

2.4.      U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor de installatie of implementatie van enig onderdeel van de Diensten of Wijzigingen, en dat we geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het instellen, het personaliseren, het controleren, het synchroniseren, het verstrekken van instructies voor installatie of implementatie, of voor het integreren van de Diensten of Wijzigingen op enige andere manier. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de integratie of implementatie die door u of namens u is uitgevoerd, en deze tekortkomingen kunnen niet beschouwd worden als een gebrek aan conformiteit.

We zijn niet verantwoordelijk voor enige integratie of implementatie van producten of diensten die we aanbieden op jouw apparaat. Het is hoe dan ook niet bijster ingewikkeld.

 1.          GEBRUIKSBEPERKINGEN

 

3.1.      U stemt ermee in dat u geen van de volgende zaken zal doen en niet zal proberen te doen, of iemand anders niet zal autoriseren, toelaten, ertoe aanzetten of toestaan om, direct of indirect, een van de volgende zaken te doen:

We zijn erg blij dat je de werelden die we creëren, wilt verkennen, maar we moeten je vragen om niet de onderliggende software of ander materiaal te verkennen.

3.1.1.   De Diensten geheel of gedeeltelijk exploiteren, op commerciële wijze of op manieren die niet door ons zijn voorzien of mogelijk zijn gemaakt;

Kortom, we vragen je om onze spellen te spelen zoals ze worden aangeboden, en ook om ze niet commercieel te gebruiken (bijvoorbeeld door afgeleide werken te maken op basis van spellen of personages die erin voorkomen, en deze werken te verkopen).

3.1.2.   De Diensten gebruiken voor andere dan uw persoonlijke, niet-commerciële en amusementsdoeleinden;

Zowat hetzelfde als hierboven, maar daarnaast vragen we je om onze spellen en diensten alleen voor persoonlijk amusement te gebruiken.

3.1.3.   Delen van de Diensten gebruiken, reproduceren, kopiëren, distribueren, verzenden of weergeven, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door deze overeenkomst;

Deze twee punten stellen dat je onze spellen alleen kunt gebruiken zoals je normaal elk ander spel zou gebruiken, zonder enig deel ervan te kopiëren, op te slaan, te uploaden of te verzenden, tenzij het spel een van de bovenstaande dingen zelf doet als onderdeel van de normale werking.

3.1.4.   Delen van de Diensten downloaden, kopiëren, reproduceren, verzenden, uploaden of opslaan op een harde schijf, website, cloud, apparaat of server, tenzij de Diensten zelf een van de voorgenoemde zaken doen als onderdeel van hun gebruikelijke en ononderbroken werking;

3.1.5.   De Diensten geheel of gedeeltelijk verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, distribueren, herdistribueren of op een andere manier overdragen, verhandelen, ruilen, schenken of er toegang toe verlenen;

Je mag geen spelitems of spelvaluta overdragen of schenken aan of ruilen met andere spelers, behalve wanneer dit in sommige spellen is toegestaan.

3.1.6.   Het verstoren van de integriteit, broncode afleiden, decompileren, reverse-engineeren, veranderen, aanpassen, assembleren, demonteren van enig deel van de Diensten (inclusief maar niet beperkt tot algoritmen, onderliggende ideeën of bestanden die daarin zijn opgenomen), of van tools, middleware, interfaces voor applicatieprogrammering, softwareontwikkelingskits of andere software die door ons of onze partners wordt meegeleverd als onderdeel van de Diensten;

We vragen je om de broncode van onze spellen niet af te leiden, verkennen of wijzigen, geen eigen versies van onze spellen te maken, en geen cheats, bots of andere schadelijke software te maken. In juridische termen zijn deze handelingen verboden en als je ze op de een of andere manier opzettelijk schendt of overtreedt, zullen we passende maatregelen moeten nemen.

3.1.7.   Afgeleide werken of niet-geautoriseerde producten (inclusief maar niet beperkt tot cheats, bots, hacks, trainers, enz.) ontwerpen, maken, ontwikkelen of distribueren op basis van enig deel van de Diensten om een concurrentievoordeel of niet-concurrentievoordeel te behalen, andere gebruikers te benadelen of op een andere manier de regels, logica, methoden, schema’s, volgorde, periodiciteit of bedragen te omzeilen om iets te bereiken dat deel uitmaakt van de Diensten (inclusief maar niet beperkt tot spelitems, spelvaluta, boostpakketten, enz.), of om beveiligingsmaatregelen in en voor de Diensten te omzeilen;

3.1.8.   Eigendomsvermeldingen, labels of logo’s, handelsmerken, copyright of andere kennisgevingen in enig onderdeel van de Diensten verbergen, omzeilen, verwijderen of wijzigen.

Probeer alsjeblieft geen juridische mededelingen, logo’s of credits te verwijderen, zelfs niet als je dat echt zou willen. Als er iets is dat je echt vervelend vindt, kun je in plaats daarvan altijd contact met ons opnemen via e-mail (zie hieronder) of via de supportknop in het spel.

 1.          WIJZIGINGEN VAN DE DIENSTEN

 

4.1.      We kunnen van tijd tot tijd updates, upgrades, patches, fixes of wijzigingen introduceren, of de Diensten (“Modificaties“) op een andere manier wijzigen met het oog op conformiteit of om andere redenen, zoals het oplossen van softwarefouten of het verbeteren van de functionaliteit van de Diensten, het introduceren van nieuwe digitale inhoud, digitale diensten of andere seizoensgebonden inhoud, naar eigen inzicht. We aanvaarden echter geen enkele verantwoordelijkheid om doorlopende ondersteuning of onderhoud te bieden voor de Diensten.

We kunnen bepaalde aspecten van spellen, gameplay of andere functies wijzigen als we dit nodig vinden.

We kunnen bijvoorbeeld enkele updates of patches implementeren om de producten en diensten die we aanbieden te verbeteren, of daarentegen bepaalde inhoud verwijderen, bijvoorbeeld seizoensinhoud (je vindt toch ook dat een winterupdate niet relevant is in het voorjaar, juist?).

4.2.      U stemt ermee in dat de Modificaties mogelijk verder gaan dan nodig is voor de conformiteit van de Diensten. We kunnen de Diensten verder ontwikkelen, updaten, upgraden, patchen, wijzigen, aanpassen, beperken of op een andere manier wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot gameplay, spelmechanismen, balans, instellingen, genre, functies voor één speler, functies voor meerdere spelers, aanvullende inhoud, graphics of enig ander deel daarvan, alleen of gecombineerd.

4.3.      We kunnen Modificaties op afstand implementeren of op een andere manier toepassen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

4.4.      U stemt ermee in dat we de functionaliteit of beschikbaarheid van de Diensten kunnen beperken, parameters in en van de Diensten kunnen wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot de waarde en het gebruik van digitale inhoud of digitale diensten, het bedrag van de vergoeding om digitale inhoud of digitale diensten te kopen, of andere parameters. Tenzij anders vereist door de wet, aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor Modificaties in of van de Diensten.

4.5.      U stemt ermee in dat de Diensten, Modificaties of enig deel daarvan om verschillende redenen aan u kunnen worden geleverd in een versie die niet de meest recente is, bijvoorbeeld wanneer we extra tijd nodig hebben om de noodzakelijke kwaliteitsborging uit te voeren, of om de meest recente versie van de Diensten, Modificaties of een deel daarvan, conform te maken of te laten overeenstemmen met de vereisten opgelegd door de wet, een platform of marktplaats.

Het is mogelijk dat niet alle inhoud of diensten wordt/worden aangeboden in de meest recente versie die we op verschillende markten aanbieden. Dat is geen probleem en kan soms gebeuren vanwege bepaalde vereisten die worden opgelegd door kwaliteitsborging, platforms of de wet. We zullen hoe dan ook ons best doen om je zo snel mogelijk de meest recente versie te bezorgen.

4.6.      Tenzij anders bepaald door de wet, erkent u en stemt u ermee in dat als u er niet in slaagt door ons of namens ons geleverde Modificaties te installeren, de Diensten geheel of gedeeltelijk mogelijk niet conform zijn, en dat wij geen enkele aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit, aanvaarden.

Als je geen patches, fixes of andere updates installeert, werken onze spellen mogelijk niet goed. Er kunnen bijvoorbeeld bugs, crashes of andere fouten zijn, maar deze zijn zeldzaam.

4.7.      De bovenstaande gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele Modificaties in en van de Diensten, die van tijd tot tijd kunnen worden uitgevoerd en aan u worden verstrekt.

Wanneer we je updates of upgrades aanbieden, vallen deze onder dezelfde gebruiksvoorwaarden als alle producten of diensten die we aanbieden.

 1.          EIGENDOM

 

5.1.      Diensten en ander materiaal dat beschikbaar is in of via de Diensten (geen door gebruikers gegenereerde inhoud), inclusief de code, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, graphics, gebruikersinterfaces, geluiden, audio, scores, thema’s, teksten, scripts, plots, personages, catchphrases, spelvaluta, spelitems, het Vizor-logo, Vizor-handelsmerken en andere materialen die vallen onder auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten, zijn het eigendom van Vizor of zijn licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en verdragen. Tenzij uitdrukkelijk anders door ons toegestaan, mag u zonder onze voorafgaande, schriftelijke en directe toestemming niets ervan gebruiken of exploiteren, alleen of gecombineerd.

Wanneer we je toestemming geven om onze spellen te spelen, word je beschouwd als een uiteindelijke gebruiker (of “eindgebruiker”), wat betekent dat je geen eigendomsrechten verkrijgt. Simpel gezegd, het is niet toegestaan onze spellen of afgeleide werken (door gebruikers gegenereerde inhoud) op basis van onze spellen of de inhoud ervan te verkopen, te verhuren of te leasen.

5.2.      U erkent en stemt ermee in dat de Diensten en alle bijbehorende rechten niet aan u worden verkocht, maar in licentie worden gegeven. Uw licentie verleent geen aanspraak op of eigendom van de Diensten en mag niet worden opgevat als een verkoop, verhuur of lease.

 1.          SPELVALUTA, -ITEMS EN PREMIUM-UPGRADES

 

6.1.      Algemeen. We kunnen u de mogelijkheid bieden om bepaalde digitale inhoud en digitale diensten (of “Aanvullende inhoud” zoals hieronder gedefinieerd) te verdienen of te kopen om deze binnen de Diensten te gebruiken. Als u ervoor kiest om de Aanvullende inhoud tegen betaling aan te schaffen (bijvoorbeeld wanneer u bepaalde items selecteert met de prijsaanduiding erbij vermeld), doet u een bindend aanbod aan Vizor om een overeenkomst te sluiten voor levering van de Aanvullende inhoud. Als we uw aanbod accepteren, crediteren we de bestelde hoeveelheid Aanvullende inhoud aan u en wordt deze u via de geselecteerde betaalmethode in rekening gebracht.

We kunnen je aankopen aanbieden in het spel, maar dat betekent niet dat je ze moet doen. Om toegang te krijgen tot bepaalde aanvullende functies (bijv. Premium-toegang, spelitems, virtuele spelvaluta, enz.), kunnen we echter om betaling vragen.

 

6.2.      Spelvaluta. We kunnen u de mogelijkheid bieden om (i) een beperkte licentie te verdienen om spelvaluta te gebruiken door bepaalde taken uit te voeren bij het gebruik van de Diensten, en/of (ii) een beperkte licentie te kopen om de spelvaluta te gebruiken tegen betaling (gezamenlijk de “Spelvaluta“). Spelvaluta raakt op naarmate deze wordt verbruikt (gebruikt) en kan opnieuw worden verdiend of gekocht.

Spelvaluta kan de vorm hebben van ervaringspunten, beloningspunten, energie, edelstenen, smaragden, diamanten, munten of andere fictieve representaties van verbruikbare virtuele voorwerpen van waarde. Eigenlijk alles wat verbruikt kan worden. Je kunt Spelvaluta verdienen zonder te betalen door bepaalde taken of zoekopdrachten uit te voeren, of je kunt Spelvaluta kopen tegen betaling. Jij beslist hierover.

6.3.      Virtuele items. We kunnen u de mogelijkheid bieden om (i) een beperkte licentie voor het gebruik van digitale spelinhoud te verdienen door bepaalde taken uit te voeren tijdens het gebruik van de Diensten, en/of (ii) met Spelvaluta een beperkte licentie te verdienen voor het gebruik van spelitems, en/of (iii) een beperkte licentie te kopen om spelitems te gebruiken tegen betaling (gezamenlijk de “Virtuele items“). Virtuele items worden eenmalig verdiend of gekocht en kunnen in de regel niet worden verbruikt. Bepaalde Virtuele items kunnen echter seizoensgebonden zijn, dus na een bepaalde periode kunnen dergelijke seizoensgebonden Virtuele items door ons worden ingetrokken.

Virtuele items kunnen de vorm hebben van niet-verbruikbare spelitems, speelbare personages, uitbreidingen, omgevings- of cosmetische verbeteringen, aanpassingen, enz. Net als de Spelvaluta kun je Virtuele items verdienen door bepaalde taken of zoekopdrachten uit te voeren zonder betaling, of je kunt Virtuele items kopen tegen betaling. Nogmaals, jij beslist hierover.

6.4.      Premium-upgrades. We kunnen u de mogelijkheid bieden om premium-upgrades van beperkte duur te kopen die aanvullende digitale inhoud of digitale diensten bieden voor een gepersonaliseerde gebruikerservaring (“Premium-upgrades“). Premium-upgrades kunnen alleen tegen een periodieke vergoeding worden gekocht totdat u besluit te annuleren. U kunt uw Premium-upgrade op elk moment annuleren. Als u uw Premium-upgrade annuleert, kunt u deze blijven gebruiken tot het einde van de huidige betaalde periode voor de Premium-upgrade. Na afloop van de huidige periode zal u geen toegang meer hebben tot bepaalde digitale inhoud of digitale diensten van uw Premium-upgrade-abonnement. U kunt de instellingen van uw Premium-upgrade, inclusief de automatische verlengingsregel, altijd beheren door de instellingen van uw account, apparaat of het betreffende platform aan te passen.

Premium-upgrades zijn alleen tegen betaling beschikbaar. Ze bieden je gedurende een beperkte periode extra Spelvaluta en/of Virtuele items binnen de Diensten. Met bepaalde Premium-upgrades kun je bijvoorbeeld meer ervarings- en/of beloningspunten krijgen, je spelvaluta vermenigvuldigen of je energiebalk verhogen.

6.5.      U stemt ermee in dat we de prijs, aanbiedingen of verkoop van de Spelvaluta, Virtuele items of Premium-upgrades (gezamenlijk “Aanvullende inhoud“) naar eigen en absolute inzicht bepalen.

 

6.6.      U erkent en stemt ermee in dat u geen eigenaar bent van de Aanvullende inhoud en dat u alleen een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie verkrijgt om Aanvullende inhoud te gebruiken voor uw individuele, niet -commerciële en amusementsdoeleinden binnen de Dienst die u de mogelijkheid bood om Aanvullende Inhoud te verdienen of te kopen. De licentie voor het gebruik van Aanvullende inhoud wordt beëindigd bij beëindiging van deze overeenkomst.

Je moet weten dat je geen eigenaar bent van de Aanvullende inhoud. Wanneer je Spelvaluta of Virtuele items aanschaft of koopt, geven wij je een licentie om deze te gebruiken. Je kunt deze alleen gebruiken onder de voorwaarden van deze overeenkomst. Dit betekent dat je bijvoorbeeld je spelitems niet kunt verkopen of overdragen aan iemand anders, tenzij we dit expliciet toestaan in het spel.

6.7.      Aanvullende inhoud is specifiek voor de Dienst en kan niet buiten de Diensten worden gebruikt. Aanvullende inhoud heeft geen echte waarde en kan niet worden geruild, verbruikt of ingewisseld voor (“echte”) valuta, producten, goederen, diensten of eigendom buiten het spel, in welke vorm dan ook, noch door ons, noch door derden.

Je kunt geen enkel deel van de Aanvullende inhoud gebruiken buiten onze Diensten. We kunnen de aankoopprijs wijzigen of bepaalde Aanvullende inhoud vervangen, ook al gebeurt dit zelden. Als we op de een of andere manier je voorraad beïnvloeden, kunnen we je, afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, een vervanging aanbieden.

6.8.      U kunt de Aanvullende Inhoud niet verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, distribueren, herdistribueren, verhandelen, ruilen, schenken of op een andere manier overdragen of er toegang tot verlenen, behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan door de functionaliteit die wordt geboden binnen de Diensten.

6.9.      Zonder afbreuk te doen aan andere voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst, behouden we ons het recht voor om naar ons eigen en exclusieve inzicht en met of zonder verdere kennisgeving aan u, onder andere de hoeveelheid Aanvullende inhoud die kan worden verdiend, gekocht, ingewisseld, behouden, opgeslagen, verbruikt of gebruikt geheel of gedeeltelijk te verwijderen, in te houden, te veranderen, weg te nemen, te wijzigen, aan te passen, te vervangen, van de lijst te verwijderen, te annuleren of om er bepaalde drempels voor op te leggen of om er de prijs voor te wijzigen. Noch Vizor, noch enige andere persoon of entiteit zal enige aansprakelijkheid dragen op basis van het bovenstaande.

6.10.  U stemt ermee in dat alle Aanvullende inhoud (verdiend door bepaalde taken uit te voeren binnen de Diensten of met Spelvaluta, of gekocht tegen betaling) evenals alle andere digitale inhoud, diensten of gebruikersvoortgang onherroepelijk verloren kunnen gaan voor zover deze niet zijn gemaakt onder een gebruikersaccount. Voor alle duidelijkheid: als u niet bent ingelogd bij uw gebruikersaccount voordat u een spel speelt of een aankoop doet, kan deze aankoop of gebruikersvoortgang onherroepelijk verloren gaan. U erkent hierbij uitdrukkelijk en stemt ermee in dat (i) alle digitale inhoud of digitale diensten die zijn verdiend of gekocht zonder in te loggen op uw gebruikersaccount, onherroepelijk verloren kunnen gaan, (ii) deze digitale inhoud of digitale diensten mogelijk niet worden hersteld, (iii) noch Vizor noch enige andere persoon of entiteit enigerlei aansprakelijkheid zal dragen op basis hiervan, en (iv) stopzetting van het gebruik van de Diensten uw enige rechtsmiddel is dat hieruit voortvloeit.

Vergeet niet in te loggen op je gebruikersaccount, zodat eventuele voortgang en aankopen worden geregistreerd en opgeslagen. Als je een aankoop doet zonder in te loggen op je gebruikersaccount, kan deze aan het einde van de spelsessie onherroepelijk verloren gaan. Als dit gebeurt, kun je proberen contact op te nemen met ons hulp- en supportteam, en we zullen kijken of we je ergens mee kunnen helpen.

 1.          BETALINGEN EN LEVERING

 

7.1.      We handelen geen betalingstransacties af en zijn niet verantwoordelijk voor het afhandelen van betalingstransacties. Alle betalingen, transacties en geldtransacties worden uitgevoerd door externe aanbieders van betalingsdiensten of betalingsverwerkers. Door aankopen te doen, stemt u ermee in gebonden te zijn door hun algemene voorwaarden.

We handelen geen betalingstransacties af en zijn niet verantwoordelijk voor betalingstransacties.

7.2.      Tenzij anders bepaald in een respectievelijk Premium-upgrade-abonnement, worden er automatisch kosten in rekening gebracht volgens het periodieke interval dat van toepassing is voor de Premium-upgrade totdat deze wordt geannuleerd of beëindigd. Periodieke betalingen worden in rekening gebracht via de betaalmethode voor uw eerste aankoop van de Premium-upgrade.

Als je een abonnement koopt, worden er elke maand kosten in rekening gebracht totdat je het opzegt. De betaalmethode die je hebt gebruikt om de eerste abonnementsperiode aan te schaffen, wordt gebruikt voor de aankoop van verdere abonnementsperioden.

7.3.      Bij aankopen moet u waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, volledige en actuele informatie over uzelf verstrekken en niet-frauduleuze betaalmiddelen verstrekken. Als onze betalingsdienstaanbieder, betalingsverwerker of welk platform dan ook onder onze aandacht brengt dat de door u verstrekte persoonlijke en/of financiële informatie onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is, of dat er redelijke redenen zijn om aan te nemen dat de door u verstrekte informatie onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is, hebben wij het recht om gerelateerde financiële transacties te annuleren en alle bijbehorende licenties die via dergelijke transacties zijn verkregen in te trekken.

Je bent verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie bij aankopen.

7.4.      U stemt ermee in dat we de uitvoering van het koopcontract voor Aanvullende inhoud (of voor enige andere digitale inhoud of digitale dienst die we te koop aanbieden) onmiddellijk na acceptatie van uw verzoek starten. Onze leveringsplicht wordt geacht naar behoren te zijn uitgevoerd nadat de digitale inhoud (of elk middel dat geschikt is voor toegang tot of het downloaden van digitale inhoud) voor u beschikbaar of toegankelijk is gemaakt, of nadat de digitale dienst toegankelijk is gemaakt.

Aankopen in het spel worden meestal direct na betaling geleverd. Als je problemen hebt met een aankoop, neem dan contact op met de dienst voor hulp en support van het betreffende platform, of, als je rechtstreeks bij ons koopt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail of de functie voor hulp en support in het spel.

7.5.      Als de Dienst of de Aanvullende Inhoud niet onmiddellijk na uw verzoek aan u is geleverd, stemt u ermee in dat we beschikken over remedieperiode van drie (3) werkdagen om te leveren. We aanvaarden geen aansprakelijkheid op basis van het bovengemelde, behalve indien de Dienst of Aanvullende inhoud niet is geleverd nadat de remedieperiode is verstreken, of wanneer anderszins is vereist door de toepasselijke wetgeving.

 1.          TERUGBETALING

 

8.1.      Alle aankopen zijn definitief en niet-terugbetaalbaar, tenzij anders bepaald in deze overeenkomst of zoals uitdrukkelijk bepaald in de algemene voorwaarden van externe platforms, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

In sommige rechtsgebieden is het verplicht om terugbetaling uit te voeren of een herroepingsrecht toe te passen, dus het is mogelijk dat deze voorwaarde niet op jou van toepassing is. Overweeg daarom om de onderstaande landspecifieke voorwaarden te raadplegen.

8.2.      Wanneer u aankopen doet op externe platforms (bijv. App Store, Google Play), zijn deze onderworpen aan hun algemene voorwaarden en dient u uw terugbetalingsverzoek rechtstreeks aan de externe platforms te richten. Vizor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook in verband met het opladen of factureren op externe platforms, of in verband met enige andere acties van externe platforms.

We raden je aan de regels voor terugbetaling van de externe platforms te controleren. We hebben hieronder een aantal handige links verzameld.

8.3.      Als u een aankoop doet op onze platforms (bijv. https://klondike-online.com/ of http://knightsbrides.com/) en op voorwaarde dat u het recht hebt om de aankoop te herroepen volgens de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, dan dient u uw terugbetalingsverzoek rechtstreeks aan ons te richten.

Als je rechtstreeks bij ons aankopen doet, kun je contact met ons opnemen via e-mail of via de functie voor hulp en support in het spel.

8.4.      Terugbetalingen zijn exclusief de belasting die eerder in rekening is gebracht voor aankopen. In geval van terugbetaling zijn de standaard algemene voorwaarden van de respectieve betalingsverwerker van toepassing. Als uw terugbetaling of annuleringsverzoek van uw betaling is geaccepteerd, wordt voor het overeenkomstige bedrag Aanvullende inhoud van uw gebruikersaccount afgeschreven.

We hebben geen controle over terugbetalingen en verwerken ze niet.

8.5.      U erkent en stemt ermee in dat bij schending van deze voorwaarden of de algemene voorwaarden van externe platforms, bijvoorbeeld door uw account- of betalingsgegevens aan iemand anders te verstrekken, of door onjuiste betalingsgegevens te verstrekken, of door vermoedelijk of vastgesteld frauduleus gedrag, of door misbruik van terugbetaling, uw terugbetalingsverzoek kan worden afgewezen.

Als je recht hebt op terugbetaling (zie de landspecifieke voorwaarden hieronder), maar je op de een of andere manier de algemene voorwaarden van externe platforms schendt of misbruik maakt van het terugbetalingssysteem, kan je terugbetalingsverzoek worden geweigerd.

 1.          GEDRAGSPRINCIPES

 

9.1.      Tijdens het gebruik van de Diensten moet u zich houden aan de voorwaarden van deze overeenkomst en alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften in het rechtsgebied waarin u woont.

Onderstaande voorwaarden zijn niet exhaustief. Je moet ook voldoen aan de toepasselijke wetten van het rechtsgebied van je woonplaats, en aan andere regels en voorschriften.

9.2.      We behouden ons het recht voor om passende maatregelen te nemen om ons, onze gebruikers, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, directeuren, leidinggevenden, werknemers, software, diensten en ander materiaal, onze reputatie en goodwill naar eigen inzicht te beschermen tegen ongepast gedrag, ongeacht of dergelijk gedrag hierin wordt vermeld. We kunnen waarschuwingen geven voordat we passende maatregelen nemen en wanneer we dergelijke maatregelen nemen, zullen we de details van de maatregelen en de reden ervoor meedelen. Een legitieme gebruikersbeperking door Vizor is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor schade.

We geloven dat je een betrouwbare persoon bent en je niet ongepast zal gedragen.

We moeten echter vermelden dat we ons het recht voorbehouden om passende maatregelen te nemen opdat jouw ervaring en deze van andere gebruikers aangenaam zou blijven.

9.3.      U stemt ermee in dat het volgende ongepast en onaanvaardbaar gedrag inhoudt en dat u het volgende niet zal doen, toestaan, veroorzaken of aanmoedigen:

9.3.1.      Spammen, trollen, dreigen, flamen;

9.3.2.      Aanstootgevend gedrag, intimidatie of bedreiging uiten tegenover andere gebruikers;

9.3.3.      Het verzenden, communiceren of plaatsen van inhoud waarvan wij redelijkerwijs menen dat deze onwettig, schadelijk, haatdragend, beledigend, grof, verboden, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, intimiderend, onzedelijk, bedreigend, frauduleus is of geacht wordt te zijn;

9.3.4.      Taal gebruiken die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, seksueel expliciet of raciaal, ethisch of anderszins aanstootgevend is;

9.3.5.      Het verzenden, communiceren of plaatsen van enige taal of inhoud met gebruik van een spelfout of een alternatieve spelling om de hierboven vermelde inhoud en taalbeperkingen te omzeilen;

9.3.6.      Het verzenden, communiceren, plaatsen of gebruiken van cheats, bots (en elk ander computerprogramma dat bedoeld is om verboden handelingen uit te voeren of extra voordelen te verkrijgen), evenals elk ander computerprogramma of technische middelen die de normale werking van de Diensten verstoren of erop gericht zijn om extra voordelen te verkrijgen waarin de regels, logica of technische mogelijkheden van de Diensten niet voorzien;

9.3.7.      Het verzenden, communiceren of plaatsen van informatie, al dan niet persoonlijk, met betrekking tot de gebruikers van de Diensten zonder hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming om dit te doen;

9.3.8.      Overmatig gebruik maken van of anderszins misbruik maken van de dienst oor hulp en support, inclusief maar niet beperkt tot het overmatig indienen van valse of vals geachte, onware of ongegronde meldingen, of het lastigvallen, bedreigen, spammen, trollen of flamen van ons supportteam;

9.3.9.      Overmatig gebruik maken van of anderszins misbruik maken van het terugbetalingssysteem;

9.3.10.  Het verkopen, verhuren, leasen of anderszins exploiteren van de Diensten op een manier die niet uitdrukkelijk schriftelijk door ons is toegestaan;

9.3.11.  Het omzeilen, wijzigen, verwijderen, verstoren of anderszins wijzigen van kennisgevingen, met inbegrip van kennisgevingen met betrekking tot handelsmerken, auteursrechten, toeschrijvingen of andere kennisgevingen;

9.3.12.  Het omzeilen, wijzigen, verwijderen, verstoren of anderszins aanpassen van beveiligingsmaatregelen in en voor de Diensten;

9.3.13.  Het promoten of aanzetten tot gokken, speculatie, ontucht of geweld in de Diensten;

9.3.14.  Het promoten of aanzetten tot schending van de rechten van andere personen of schending van de wet- en regelgeving van het land waar u zich bevindt binnen en buiten de Diensten.

9.4.      U stemt ermee in dat uw gebruikersaccount en/of toegang tot en gebruik van de Diensten geheel of gedeeltelijk kan worden opgeschort om uw gedrag te onderzoeken, zolang dit nodig is om het onderzoek uit te voeren.

We kunnen bepaalde acties ondernemen om te onderzoeken of je een van de voorwaarden aan de linkerkant schendt, bijvoorbeeld als we meldingen ontvangen van andere gebruikers. Om dit te doen, moeten we mogelijk de toegang tot je gebruikersaccount tijdelijk opschorten, wat betekent dat je onze spellen niet kunt spelen.

 1.      FEEDBACK

 

10.1.  We onderschrijven, moedigen of ondersteunen geen creatieve ideeën, materialen, inhoud, suggesties, concepten, inclusief software en code, en alle andere soorten creatieve werken (“Feedback“) die u direct of indirect bij ons indient, en ongeacht de vorm van dergelijke inzendingen (door ons een e-mail te sturen of anderszins uw feedback te communiceren). We waarderen uw bereidheid om een bijdrage te leveren, maar we moeten u vragen om geen Feedback te geven.

Bij Vizor vinden we het erg leuk om je feedback te lezen, maar we moedigen niet aan om ideeën in te dienen (en we vragen je om ervan af te zien). We doen dit om misverstanden of geschillen te voorkomen over de gelijkenis tussen onze spellen, producten of diensten en jouw feedback, of als onze spellen, producten of diensten jouw feedback bevatten of opnemen. Hoe dan ook, als je ons toch iets wilt sturen, zullen dergelijke inzendingen worden geïnterpreteerd als ongevraagde ideeën.

10.2.  Als u toch Feedback aan ons verstrekt, verleent u Vizor dan ook niet-exclusief, vrij sublicentieerbaar, onherroepelijk, overdraagbaar, toewijsbaar, volledig betaald en royaltyvrij het recht en de licentie om de Feedback te gebruiken, te reproduceren, te kopiëren, te hosten, op te slaan, op te nemen, aan te passen, te wijzigen, te veranderen, te modificeren, afgeleide werken voor te bereiden op basis van de Feedback, te communiceren aan het publiek, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, uit te zenden, te verzenden, beschikbaar te maken, te verkopen, te verhuren, te leasen, aan te bieden of anderszins te exploiteren voor alle huidige en toekomstige doeleinden en exploitatiemethoden, commercieel of anderszins, geheel of gedeeltelijk, in alle media die in de toekomst bekend of ontwikkeld zijn, zonder verdere kennisgeving of compensatie van welke aard dan ook, alleen of vergezeld van ander materiaal, inclusief tekst, afbeeldingen of andere creatieve elementen die naar eigen inzicht kunnen worden gebruikt, op het grondgebied van elk land en voor de volledige duur van de intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten.

We weten dat het misschien gek klinkt, maar dat is het niet. Als je ondanks onze vraag om het niet te doen toch besluit om feedback te geven, geef je ons toestemming om je feedback te gebruiken. We zijn niet verplicht je naam te vermelden of je te vergoeden voor je feedback.

10.3.  Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in geen morele rechten of persoonlijke rechten of soortgelijke rechten te doen gelden die u volgens enige jurisdictie in enig land in en op uw Feedback kunt hebben, en doet u er afstand van. U erkent en stemt ermee in dat we niet gehouden of verplicht zijn tot het vermelden van uw naam, het toeschrijven van de Feedback aan u of enige vergoeding aan u. Als de toepasselijke wetgeving u niet toestaat afstand te doen van uw morele rechten of persoonlijke rechten of deze niet te doen gelden, verleent u ons daarom het recht om uw Feedback te gebruiken zonder vermelding van uw naam of pseudoniem (anoniem), en het recht om wijzigingen aan te brengen in en aan uw Feedback, zonder voorafgaande toestemming of verdere kennisgeving aan u.

 1.      DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD

 

11.1.  Sommige Diensten kunnen de mgelijkheid bieden Door gebruikers gegenereerde inhoud te ontwerpen, ontwikkelen, creëren, bij te dragen, gebruiken, wijzigen, uploaden, verzenden, publiceren of beschikbaar te stellen.

Door onze spellen te spelen of anderszins gebruik te maken van de diensten die we aanbieden, kun je – al dan niet opzettelijk – eigen inhoud maken of uploaden. Als je bijvoorbeeld je eigen en unieke gebruikersprofielfoto uploadt, wordt dit beschouwd als inhoud die door jou is gegenereerd en dus als Door gebruikers gegenereerde inhoud.

11.2.  “Door gebruikers gegenereerde inhoud” betekent, zonder beperking, bijnamen, gebruikersnamen, avatars, profielfoto’s, profielbiografie, profielbeschrijving, chatberichten, forumberichten, opmerkingen, spelconstructies, spelcreaties, keuzes of beslissingen van uzelf of andere gebruikers, screenshots, foto’s, illustraties, geluiden, muziek, opnames, video’s of ander materiaal dat u maakt, bijdraagt, uploadt, wijzigt, gebruikt, publiceert, verzendt of beschikbaar maakt in of via de Diensten.

11.3.  U bezit en beheert intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die u mogelijk hebt op uw eigen, creatieve en originele materialen of inhoud die deel uitmaakt van Door gebruikers gegenereerde inhoud, met uitzondering van de Diensten of een deel daarvan.

Wat van jou is, is van jou. Wat van ons is, is van ons. We claimen geen rechten op inhoud die door jou is gegenereerd, maar wij en onze partners behouden ons de rechten voor in en op de spellen die je speelt.

11.4.  Zodra u Door gebruikers gegenereerde inhoud creëert, uploadt, verzendt, publiceert of beschikbaar stelt in of via de Diensten, verleent u Vizor het recht en de licentie om niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, permanent, vrij sublicentieerbaar, overdraagbaar en toewijsbaar, volledig betaald en royaltyvrij om de Door de gebruiker gegenereerde inhoud te gebruiken, te reproduceren, te kopiëren, te hosten, op te slaan, op te nemen, aan te passen, te wijzigen, te veranderen, te modificeren, afgeleide werken voor te bereiden op basis van de Door gebruikers gegenereerde inhoud, deze te communiceren aan het publiek, in het openbaar weer te geven, in het openbaar uit te voeren, uit te zenden, door te geven en geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen binnen de Diensten, websites van Vizor, accounts van Vizor op sociale media en op elk extern platform, met als doel de Diensten te exploiteren, te onderhouden, te ondersteunen of op de markt te brengen. U erkent en stemt ermee in dat uw Door gebruikers gegenereerde inhoud mogelijk beschikbaar of toegankelijk is voor andere gebruikers.

Wanneer je je inhoud uploadt, verzendt of publiceert (zoals je unieke gebruikersprofielfoto), of inhoud binnen het spel maakt (zoals het bouwen van een unieke en creatieve boerderij), moeten we jouw toestemming vragen om je inhoud in licentie te geven, omdat het anders onmogelijk zou zijn om bepaalde spelfuncties beschikbaar te maken.

11.5.  Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in geen morele rechten of persoonlijke rechten of soortgelijke rechten te doen gelden die u volgens enige jurisdictie in enig land in en op uw Door gebruikers gegenereerde inhoud kunt hebben, en doet u er afstand van. U erkent en stemt ermee in dat we niet gehouden of verplicht zijn tot het vermelden van uw naam, het toeschrijven van de Door gebruikers gegenereerde inhoud aan u of enige vergoeding aan u. Als de toepasselijke wetgeving u niet toestaat afstand te doen van uw morele rechten of persoonlijke rechten of deze niet te doen gelden, verleent u ons daarom het recht om uw Door gebruikers gegenereerde inhoud te gebruiken zonder vermelding van uw naam of pseudoniem (anoniem), en het recht om wijzigingen aan te brengen in en aan uw Door gebruikers gegenereerde inhoud, zonder voorafgaande toestemming of verdere kennisgeving aan u.

11.6.  U verklaart, garandeert en stemt er doorlopend mee in dat geen van uw Door gebruikers gegenereerde inhoud de voorwaarden van deze overeenkomst schendt of zal schenden (met name de clausule over de gedragsprincipes), onderworpen is of zal zijn aan enige verplichting, of intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van een persoon of entiteit schendt of zal schenden. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor uw Door gebruikers gegenereerde inhoud.

Jouw inhoud mag de rechten van derden (zoals het schenden van iemands auteursrecht) en de voorwaarden van deze overeenkomst (zoals het verzenden of plaatsen van iets onaanvaardbaars) niet schenden.

11.7.  We kunnen geen Door gebruikers gegenereerde inhoud onderschrijven, goedkeuren of ondersteunen, en u stemt er doorlopend mee in dat u niet zal beweren, verklaren, suggereren, veronderstellen of claimen dat Door gebruikers gegenereerde inhoud is onderschreven, goedgekeurd of ondersteund door Vizor.

Als je besluit om Door gebruikers gegenereerde inhoud te uploaden, verzenden, publiceren of maken, doe je dat omdat jijzelf, en niet Vizor, daartoe heeft besloten.

11.8.  We aanvaarden geen verantwoordelijkheid om Door gebruikers gegenereerde inhoud te onderzoeken, te controleren, goed te keuren, te beoordelen of vooraf te screenen. We behouden ons echter het recht voor om Door gebruikers gegenereerde inhoud op te schorten of te verwijderen als er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat deze in strijd is met de voorwaarden van deze overeenkomst, of enige intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van een persoon of entiteit, zonder voorafgaande of verdere kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u.

We geloven dat je een betrouwbare persoon bent en niets zal uploaden of maken dat als onaanvaardbaar of illegaal kan worden beschouwd. Daarom vertrouwen we op jou en keuren we inhoud van jou of van andere spelers niet vooraf goed. Als je inhoud echter iemands rechten of deze overeenkomst schendt, kunnen we de inhoud verwijderen.

 1.      GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

 

12.1.  DEZE OVEREENKOMST BEPERKT DE WETTELIJKE RECHTEN DIE U MOGELIJK HEBT ALS CONSUMENT VOLGENS DE WETTEN BETREFFENDE CONSUMENTENBESCHERMING IN UW RECHTSGEBIED NIET OF SLUIT ZE NIET UIT, DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Als consument heb je mogelijk bepaalde wettelijke rechten die niet kunnen worden afgewezen, beperkt of uitgesloten, afhankelijk van waar je woont.

12.2.  ALS U IN AUSTRALIË, DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, HET VERENIGD KONINKRIJK OF ZWITSERLAND WOONT, GARANDEREN WIJ DAT DE DIENSTEN MET DE NODIGE ZORG EN VAKKUNDIGHEID ZULLEN WORDEN VERSTREKT. ALS U IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE WOONT, GARANDEREN WE BOVENDIEN DAT ONZE DIGITALE GOEDEREN EN DIGITALE DIENSTEN EEN WETTELIJKE GARANTIE VAN CONFORMITEIT HEBBEN VOLGENS DE BEPALINGEN VAN RICHTLIJN (EU) 2019/770 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. ER WORDEN GEEN ANDERE BELOFTEN, VERKLARINGEN OF GARANTIES GEGEVEN.

Als je in Australië, de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont, is er een garantie dat de Diensten met de nodige zorg en vakkundigheid worden geleverd. “De nodige zorg en vakkundigheid” betekent de zorg en noodzakelijke vaardigheden die gewoonlijk onder dezelfde of vergelijkbare omstandigheden worden gebruikt. In alle andere gevallen bieden we onze spellen en updates aan “zoals ze zijn” en “volgens beschikbaarheid”. “Zoals ze zijn” betekent dat er nog steeds enkele bugs, fouten of weglatingen kunnen zijn. “Volgens beschikbaarheid” betekent dat we je onze spellen en updates zullen leveren wanneer we denken dat we er klaar voor zijn. We kunnen niet garanderen dat onze spellen of updates foutloos of van hoge kwaliteit zijn, omdat videospellen complexe producten zijn.

We streven ernaar om onze spellen en nieuwe inhoud zo snel mogelijk aan je te leveren, maar soms komt dat niet overeen met je verwachtingen of hebben we meer tijd nodig voor optimalisatie of om bugs op te lossen.

Daarom is onze aansprakelijkheid beperkt, tenzij de wet anders voorschrijft.

12.3.  INDIEN U BUITEN AUSTRALIË, DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, HET VERENIGD KONINKRIJK OF ZWITSERLAND WOONT, WORDEN DE DIENSTEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN”, “VOLGENS BESCHIKBAARHEID” EN “MET ALLE FOUTEN”, ZONDER ENIGE VORM VAN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM OF NIET-SCHENDING. ELKE TOEGANG TOT OF ELK GEBRUIK VAN DE DIENSTEN GEBEURT VOLGENS UW EIGEN INZICHT EN RISICO, WE AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE DIE DIT KAN VEROORZAKEN. WE GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE DIENSTEN VAN EEN BEPAALDE STANDAARD, KWALITEIT, WAARDE OF GRAAD ZIJN; DAT DE DIENSTEN BESCHIKBAAR ZIJN; DAT DE DIENSTEN NAUWKEURIG, TIJDIG, VOLLEDIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN. IN HET BIJZONDER GEVEN WE GEEN GARANTIE DAT U TOEGANG KRIJGT TOT OF GEBRUIK KUNT MAKEN VAN DE DIENSTEN; DAT DE DIENSTEN AAN UW BEHOEFTEN ZULLEN VOLDOEN; DAT U VAN DE DIENSTEN ZAL GENIETEN; DAT AL HET BOVENSTAANDE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; DAT EVENTUELE GEBREKEN OF WEGLATINGEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN OF GECORRIGEERD.

12.4.  VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN NOCH VIZOR, NOCH ZIJN LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS OF CONTRACTANTEN, NOCH ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, AGENTEN OF DOCHTERONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, BIJZONDERE, PUNITIEVE OF ANDERE SOORTGELIJKE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, SCHADE AAN UW EIGENDOMMEN, VERLOREN GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST OF DE DIENSTEN, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE HADDEN MOETEN VOORZIEN, OP ENIGE ANDERE MANIER DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN. DAAROM GAAT U, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ERMEE AKKOORD DAT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN VIZOR VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE DIENSTEN ALTIJD BEPERKT ZAL ZIJN EN OP GEEN ENKELE MANIER MEER ZAL BEDRAGEN DAN HET TOTALE BEDRAG DAT U HEEFT BETAALD (INDIEN VAN TOEPASSING) AAN VIZOR ZES (6) MAAND VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP U UW CLAIM VOOR HET EERST INDIENT. U GAAT ER HIERBIJ ERMEE AKKOORD DAT INDIEN U GEEN ENKEL BEDRAG HEBT BETAALD GEDURENDE DEZE PERIODE, UW ENIGE MOGELIJKHEID OP VERHAAL (EN ONZE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID) VOOR EVENTUELE CLAIMS EN GESCHILLEN BESTAAT UIT DE STOPZETTING VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. WE BEPERKEN OF SLUITEN ECHTER ONZE AANSPRAKELIJKHEID NIET UIT IN GEVAL VAN FRAUDE, GROVE NALATIGHEID, OPZETTELIJK WANGEDRAG OF IN HET GEVAL VAN OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN EEN HANDELING OF NALATIGHEID DOOR ONS.

12.5.  JE ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID HIERBOVEN EEN ESSENTIËLE VOORWAARDE IS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN VIZOR.

De voorwaarden van deze overeenkomst zijn zo opgesteld dat ze onderhevig zijn aan een afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid van onze kant.

 1.      WIJZIGINGEN AAN DEZE OVEREENKOMST

 

13.1.  Deze overeenkomst kan om verschillende redenen periodiek worden bijgewerkt, gewijzigd, aangepast of anderszins gemodificeerd, bijvoorbeeld om te voldoen aan de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving of om bepaalde wijzigingen in of van de Diensten weer te geven, naar ons inzicht en te allen tijde. Alle wijzigingen, aanvullingen, vertalingen, verwijderingen of andere aanpassingen van deze voorwaarden door u, van welke aard dan ook, zijn niet toegestaan en worden door ons uitdrukkelijk afgewezen.

Het is mogelijk dat we om verschillende juridische redenen wijzigingen moeten aanbrengen in deze overeenkomst.

13.2.  Als we deze overeenkomst wijzigen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen of een bericht te plaatsen binnen de Diensten, of door de datum “Laatst gewijzigd” hierboven bij te werken. De actuele versie wordt aan u ter beschikking gesteld met vermelding van de datum van de meest recente wijziging.

13.3.  Alle wijzigingen worden van kracht en juridisch bindend 30 dagen nadat we ze op deze website hebben geplaatst.

Als we deze overeenkomst op de een of andere manier wijzigen of aanpassen, worden deze wijzigingen van kracht 30 dagen nadat we ze op deze website hebben geplaatst. Als je niet akkoord gaat of kunt gaan met de aangebrachte wijzigingen, kun je de toegang tot en het gebruik van onze spellen stopzetten of contact met ons opnemen.

13.4.  Uw voortgezette gebruik van de Diensten, geheel of gedeeltelijk, houdt in dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet u de toegang tot en het gebruik van de Diensten stopzetten.

 1.      BEËINDIGING

 

14.1.  U mag de Diensten gebruiken zolang u voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst. U kunt deze overeenkomst echter op elk moment beëindigen door ons te verzoeken uw gebruikersaccount te verwijderen. Als u geen gebruikersaccount hebt, verwijdert u eenvoudigweg de Diensten van uw apparaat (voor mobiele spellen) of stopt u de toegang tot en het gebruik van de Diensten (voor browserspellen). Houd er rekening mee dat uw gebruikersgeschiedenis, spelvoortgang, spelvaluta, spelitems, aankopen in het spel en andere items rechtstreeks zijn gekoppeld aan uw gebruikersaccount (de “Accountgegevens“). U kunt de Accountgegevens verliezen als gevolg van het beëindigen van deze gebruikersovereenkomst.

Je mag onze spellen zo lang spelen als je wilt, tenzij je de voorwaarden van deze overeenkomst schendt. Je bent vrij om te kiezen of u doorgaat met spelen of deze overeenkomst beëindigt. Als je deze overeenkomst wilt beëindigen, neem dan gewoon contact met ons op via e-mail (zie de contactgegevens hieronder) of gebruik de functie voor hulp en support in het spel.

14.2.  We kunnen deze overeenkomst beperken, opschorten of beëindigen als u deze overeenkomst schendt of dreigt te schenden, of als er redelijke redenen zijn om aan te nemen dat deze overeenkomst, of enig beleid dat hierin is opgenomen, zal worden geschonden. We kunnen met name uw gebruikersaccount of uw toegang tot en gebruik van bepaalde functies, spelvaluta of spelitems geheel of gedeeltelijk op elk moment en op elk platform opschorten of beëindigen. Als u meer dan één gebruikersaccount hebt, kunnen we al uw gebruikersaccounts beëindigen, afhankelijk van de ernst van de schending. We zullen redelijke inspanningen leveren om u van tevoren op de hoogte te stellen van de beperking, opschorting of beëindiging, op voorwaarde dat er geen ernstige redenen zijn om dit niet te doen.

Als je iets doet dat niet is toegestaan in deze overeenkomst, zoals het lastigvallen van mensen of het commercieel exploiteren van ons eigendom, zullen we deze overeenkomst beëindigen.

14.3.  Niettegenstaande het bovengemelde behouden we ons het recht voor om deze overeenkomst zonder enige schending van uw kant u te beëindigen, als we besluiten de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk stop te zetten. We zullen redelijke inspanningen leveren om u 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen door rechtstreeks met u te communiceren of door een bericht op onze website te plaatsen.

Het is onwaarschijnlijk, maar mogelijk dat we zelfs zonder dat je deze overeenkomst schendt, om de een of andere reden stoppen met het leveren van spellen en diensten.

14.4.  We behouden ons ook het recht voor om gebruikersaccounts die lange tijd (180 dagen en meer) inactief zijn te verwijderen.

We kunnen inactieve accounts verwijderen om te voldoen aan toepasselijke wetten (voornamelijk privacywetten), maar dat doen we pas als het echt moet.

14.5.  Bij beëindiging van deze overeenkomst wordt uw licentie om de Diensten te gebruiken onmiddellijk beëindigd en hebt u vanaf het moment van beëindiging geen toegang meer tot de Diensten en uw gebruikersaccount, inclusief maar niet beperkt tot aankopen of andere inhoud die aan het account is gekoppeld. Tenzij anders is bepaald in deze overeenkomst of volgens het toepasselijke recht, hebt u geen recht op terugbetaling na beëindiging van deze overeenkomst.

Als je account wordt opgeschort of beëindigd (voornamelijk vanwege jouw niet-naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst), gaan alle gegevens in of anderszins gekoppeld aan het account (bijvoorbeeld je spelvoortgang of spelvaluta) onherroepelijk en definitief verloren.

 1.      TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

 

15.1.  Niets in deze overeenkomst beperkt of beïnvloedt de wettelijke rechten die u mogelijk hebt volgens de toepasselijke wetgeving.

Dat is wat we bedoelen als we zeggen “voor zover wettelijk toegestaan”.

15.2.  Deze overeenkomst en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Cyprus.

Op deze overeenkomst zijn de wetten van Cyprus van toepassing, tenzij hieronder anders vermeld staat voor het land waar je woont.

Als er een conflict of geschil tussen ons ontstaat, zal dit worden opgelost door de rechtbanken van Cyprus, nogmaals, “voor zover toegestaan door de wet”.

15.3.  U stemt ermee in dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing is op de Diensten en deze overeenkomst.

15.4.  Tenzij anders bepaald is door toepasselijke dwingende regels van consumentenbeschermingsrecht in uw rechtsgebied, gaat u akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Cyprus.

 1.      ALGEMEEN

 

16.1.  Deze gebruikersovereenkomst is niet bedoeld om enig wettelijk recht dat u mogelijk hebt onder de toepasselijke wetgeving te beperken of uit te sluiten.

Mogelijk heb je bepaalde wettelijke rechten op grond van de relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving. De bepalingen van deze gebruikersovereenkomst zijn niet bedoeld om deze op de een of andere manier uit te sluiten of te beperken. Als iets in deze overeenkomst niet werkt omdat het in strijd is met het toepasselijke consumenten- of verbintenissenrecht, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van enig ander deel van deze gebruikersovereenkomst.

16.2.  Als een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de rest van de overeenkomst.

16.3.  Deze overeenkomst wordt gesloten ten gunste van de partijen (u en ons) en schept geen rechten voor derden.

Deze overeenkomst is tussen jou en ons, en enige andere partij (zoals een vriend of collega) heeft en zal geen rechten hebben die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst.

16.4.  De Engelse versie van deze overeenkomst is het oorspronkelijke regelingsinstrument tussen u en ons, en in het geval van een conflict tussen deze Engelse versie en een andere taalversie ervan, zal de Engelse versie te allen tijde prevaleren, bepalen en regelen. Als u deze overeenkomst in een andere taal leest, hetzij door ons verstrekt of door u vertaald, dan zijn deze andere taalversies alleen voor uw gemak en blijft de Engelse versie altijd de overheersende versie.

We kunnen deze overeenkomst in andere talen vertalen ten behoeve van onze spelers. Er kunnen kleine verschillen zijn tussen verschillende taalversies en om dergelijke verschillen in interpretatie te voorkomen, hebben we besloten dat de Engelse versie van deze overeenkomst de hoofdversie zal zijn.

16.5.  U stemt ermee in om volledig te voldoen aan alle export-/importwetten en -voorschriften. U mag de Diensten of enig deel daarvan niet gebruiken, noch mag u iemand anders toestaan of machtigen om de Diensten of enig deel daarvan te gebruiken op het grondgebied van een land dat terroristen ondersteunt of het land ten aanzien waarvan toepasselijke beperkende maatregelen of sancties zijn opgelegd. U verklaart en garandeert dat u niet gevestigd of woonachtig bent in een van deze landen, of er geen ingezetene van bent.

Het is verboden om onze spellen en diensten te gebruiken of door iemand anders te laten gebruiken in landen waarvoor bepaalde beperkingen of sancties zijn opgelegd.

16.6.  We kunnen deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk naar eigen inzicht toewijzen of overdragen aan wie dan ook als we dit nodig achten, met of zonder kennisgeving aan u. U kunt deze overeenkomst toewijzen of overdragen, op voorwaarde dat u ons vooraf schriftelijk op de hoogte stelt van een dergelijke overdracht. U stemt ermee in dat als u deze overeenkomst toewijst of overdraagt zonder ons hiervan vooraf op de hoogte te stellen, een dergelijke toewijzing of overdracht ongeldig is.

Hoewel het onwaarschijnlijk is, kunnen we deze overeenkomst toewijzen of overdragen aan een andere persoon. Dit interfereert op zich niet met jouw toegang tot of gebruik van onze spellen of diensten. Jij kunt deze overeenkomst ook overdragen, maar je dient dit wel vooraf aan ons mee te delen. Als je ons niet vooraf op de hoogte stelt, is elke toewijzing door jou ongeldig.

16.7.  Het niet of te laat uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel onder deze overeenkomst door ons of door u, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel, nu of in de toekomst.

Als jij, of wij, geen gebruik maken van een recht of rechtsmiddel, zal dit recht of rechtsmiddel in de toekomst beschikbaar blijven. Het is dus absoluut geen seizoensaanbieding.

 1.      LINKS NAAR WEBSITES EN BRONNEN VAN DERDEN

 

De Diensten kunnen links bevatten naar websites van derden en andere bronnen. Deze links zijn uitsluitend bedoeld ter referentie en Vizor kan om welke reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor uw gebruik van deze links. U stemt er hierbij uitdrukkelijk mee in en erkent dat Vizor geen macht of controle heeft over de inhoud van de websites van deze derden. Door u toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van deze links, neemt u daarom uw eigen weloverwogen beslissing op basis van uw eigen oordeel.

Mogelijk vind je bepaalde links naar websites en sociale netwerken van derden. Meestal zijn dit links naar onze socialemediawebsites, zoals Facebook-fanpagina’s, maar je moet weten dat wij geen controle hebben over deze websites en dat elk gebruik ervan onderhevig is aan afzonderlijke voorwaarden die door deze websites worden uiteengezet.

 1.      CONTACT

 

Als u vragen of klachten hebt over de Diensten, of als u gewoon contact met ons wilt opnemen, vindt u hieronder onze contactgegevens:

Naam: VIZOR APPS LTD

Registratienummer: HE354652

Adres: Archiepiskopou Makariou III, 169, CEDAR OASIS TOWER, Flat/Office 701, Lemesos, 3027, Limassol, Cyprus

E-mail: support@vizor-apps.com

Helpshift: https://vizor.helpshift.com/

Je kunt contact met ons opnemen via e-mail, telefoon of het consumentgerichte platform Helpshift.

 

Als je snel contact met ons wilt opnemen en efficiënt wilt communiceren, raden we je aan dat te doen via Helpshift.

 1.      LANDSPECIFIEKE VOORWAARDEN

 

19.1.  AUSTRALIË

 

Als u een consument bent die gewoonlijk verblijft in het Gemenebest van Australië, zijn de onderstaande voorwaarden op u van toepassing.

Je vindt meer informatie over je wettelijke rechten op de website van de Australian Competition & Consumer Commission (Australische commissie voor concurrentie en consumenten).

19.1.1.  De Diensten worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. Bij grote storingen van de Diensten hebt u het recht: (i) uw dienstenovereenkomst met ons te annuleren; en (ii) op terugbetaling van het ongebruikte deel of op vergoeding van de verminderde waarde ervan. U hebt ook recht op vergoeding van alle andere redelijkerwijs voorzienbare verliezen of schade. Als de storing geen ernstige storing is, hebt u het recht om problemen met de dienst binnen een redelijke termijn te laten verhelpen en, als dit niet gebeurt, om uw overeenkomst te annuleren en een terugbetaling te krijgen voor het ongebruikte deel ervan.

19.1.2.  Voor zover toegestaan door de wet en met uitzondering van de consumentengaranties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving, sluiten we elke (i) waarborg, verklaring, voorwaarde, garantie, bepaling of verbintenis uit die hierin wordt geïmpliceerd door de toepasselijke wetgeving (Schedule 2 van de Competition and Consumer Act 2010), het gewoonterecht, handel of equity in hun geheel, evenals (ii) aansprakelijkheid voor verliezen, schade, lasten of uitgaven die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met deze overeenkomst of de Diensten, hetzij direct of indirect, hetzij gebaseerd op een overeenkomst, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie, zelfs als we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid hiervan of de mogelijkheid van het bovenstaande hadden moeten voorzien, en die op enigerlei wijze voortkomend uit het gebruik van de Diensten of het onvermogen om de Diensten te gebruiken, behalve voor persoonlijk letsel of opzettelijke schade die rechtstreeks door ons is veroorzaakt. Voor zover de aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, erkent u en stemt u ermee in dat het redelijk is om onze aansprakelijkheid opnieuw te beperken tot het leveren van de Diensten.

19.2.  EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Als u een consument bent die gewoonlijk verblijft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en toegang hebt tot of gebruikmaakt van de Diensten op onze platforms, zijn de onderstaande algemene voorwaarden op u van toepassing.

 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing als je in een lidstaat van de EER woont en aankopen doet op onze platforms (niet te verwarren met de externe platforms zoals App Store, Google Play of Microsoft Store, deze hebben hun eigen terugbetalingsregels waarover we geen controle hebben).

19.2.1.  Je hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen een aankoop te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag van de aankoop. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de aankoop te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Dit is je wettelijk recht, maar houd rekening met de onderstaande details.

19.2.2.  U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar bent hiertoe niet verplicht:

Aan VIZOR APPS LTD:

Ik deel hierbij mee dat ik mijn aankoop herroep voor de levering van de volgende dienst [specificeer de dienst], besteld op [specificeer details], ontvangen op [specificeer details], uw volledige naam en adres, uw handtekening (alleen als dit formulier als brief op papier wordt verzonden), en de datum.

Dit is een modelformulier voor herroeping, maar is niet verplicht.

19.2.3.  Als u de aankoop herroept, betalen we alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de aankoop te herroepen. We zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk een andere wijze meedeelt; er zullen in ieder geval geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

14 dagen is een wettelijke termijn in de EU om uw geld terug te geven als je een aankoop herroept.

19.2.4.  Door een aankoop te doen, geeft u ons uw voorafgaande uitdrukkelijke verzoek en toestemming om te beginnen met de uitvoering van een koopovereenkomst tijdens de wettelijke herroepingsperiode (namelijk binnen 14 dagen, zowel voor digitale inhoud als voor digitale diensten). We leveren Aanvullende inhoud of beginnen met de uitvoering ervan onmiddellijk nadat wij of een platform uw verzoek hebben geaccepteerd en in ieder geval voordat de herroepingstermijn is verstreken. U erkent hierbij uitdrukkelijk en stemt ermee in dat, zodra de koopovereenkomst volledig door ons is uitgevoerd, u niet langer het recht hebt op herroeping, om van gedachten te veranderen, de aankoop te annuleren en een terugbetaling te krijgen.

U verliest uw herroepingsrecht wanneer de Aanvullende Inhoud aan u beschikbaar is gesteld (bijvoorbeeld wanneer verbruiksartikelen in het spel, zoals energie, munten of goud op uw account zijn bijgeschreven, wanneer u dergelijke verbruiksartikelen verbruikt, of wanneer u bepaalde inhoud downloadt naar uw apparaat), of wanneer de betreffende dienst volledig is uitgevoerd (bijvoorbeeld wanneer uw abonnementsperiode is afgelopen).

19.2.5.  Niettegenstaande het bovengemelde kunt u uw abonnement annuleren en een terugbetaling aanvragen binnen 14 dagen na de transactiedatum. U kunt uw abonnement zelfs opzeggen nadat u het bent gaan gebruiken. De herroepingstermijn gaat in op de dag dat we uw bestelling hebben geaccepteerd, zelfs als het abonnement een gratis proefperiode omvat. Als u een abonnement voor 30 dagen bestelt en de abonnementsperiode u toestaat om het binnen de eerste 7 dagen gratis te gebruiken, waarna de betaling in rekening wordt gebracht volgens de door u geselecteerde betaalmethode, hebt u 7 dagen na aankoop de tijd om uw abonnement te annuleren en terugbetaling te krijgen. Houd er rekening mee dat als u een kortlopend abonnement bestelt (bijv. 7 of 14 dagen), u uw recht verliest om te annuleren en een terugbetaling te krijgen zodra de abonnementsperiode afloopt, op voorwaarde dat de dienst correct is verleend.

Je kunt je abonnement op elk moment annuleren binnen de eerste 14 dagen vanaf de datum waarop we het abonnement voor je beschikbaar of toegankelijk hebben gemaakt. Eventuele kosteloze proefperioden worden meegerekend in de periode van 14 dagen. Als je een kortlopend abonnement bestelt, verlies je je recht om te annuleren en een terugbetaling te krijgen, op voorwaarde dat de dienst correct is verleend.

19.2.6.  Als u een betaald abonnement herroept, betaalt u ons een bedrag dat evenredig is aan de dienst die is verstrekt tot het moment dat u ons op de hoogte hebt gebracht van de uitoefening van het herroepingsrecht, ten opzichte de volledige duur van de overeenkomst.

Als je een verzoek hebt ingediend om een dienstenovereenkomst waarvan de uitvoering al is begonnen op te zeggen, betaal je ons het bedrag van de oorspronkelijke prijs dat overeenkomt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot op het moment dat je ons op de hoogte hebt gebracht van de herroeping.

19.2.7.  U erkent en stemt ermee in dat we geen Door gebruikers gegenereerde inhoud voor u beschikbaar zullen stellen die is gemaakt, geüpload, verzonden, gepubliceerd of beschikbaar is gemaakt in of via de Diensten, en die (a) geen nut heeft buiten de Diensten; (b) alleen betrekking heeft op uw activiteit bij het gebruik van de Diensten; (c) is samengevoegd met andere gegevens en niet of alleen met onevenredige inspanningen kan worden uitgesplitst; of (d) gezamenlijk door u en anderen is gegenereerd, en andere consumenten gebruik kunnen blijven maken van de inhoud.

Je hebt het recht om je Door gebruikers gegenereerde inhoud op te halen en we zullen deze aan jou beschikbaar stellen. Dergelijke Door gebruikers gegenereerde inhoud valt echter niet in een van de categorieën aan de linkerkant.

19.3.  ZUID-KOREA

 

Als u een consument bent die gewoonlijk verblijft in de Republiek Korea en toegang hebt tot of gebruikmaakt van de Diensten op onze platforms, zijn de onderstaande voorwaarden op u van toepassing.

 

19.3.1.  U kunt een aankoop annuleren en een terugbetaling krijgen binnen 7 dagen na de leveringsdatum van Aanvullende Inhoud (“herroepingsrecht”). U verliest onmiddellijk uw herroepingsrecht wanneer u de Aanvullende inhoud hebt geopend, gedownload of anderszins hebt gebruikt. Niettegenstaande het bovengemelde verliest u uw herroepingsrecht niet als de Aanvullende inhoud gebrekkig of defect is buiten uw schuld. In dat geval beschikt u over een verlengde periode en kunt binnen 30 dagen nadat u zich bewust bent geworden van het defect een terugbetaling eisen.

7 dagen is een wettelijke termijn in Zuid-Korea om een aankoop te herroepen. Als je echter de items waarvoor je hebt betaald, downloadt, opent of anderszins gebruikt, kun je geen terugbetaling meer aanvragen.

19.3.2.  Als u niet in aanmerking komt om deze overeenkomst aan te gaan, hetzij zelf of met toestemming van een ouder of voogd, of als u dergelijke toestemming niet hebt verkregen (indien nodig), of als u anderszins niet over de wettelijke bevoegdheid beschikt die nodig is voor het uitoefenen van rechten en het uitvoeren van plichten onder deze overeenkomst, dan kunt u een aankoop annuleren en een terugbetaling krijgen op grond van de Koreaanse burgerlijke wet (Korean Civil Act). We kunnen echter weigeren een aankoop te annuleren en een terugbetaling te doen als u zich op overtuigende wijze heeft voorgedaan als een volwassene of gedaan hebt alsof u toestemming van een ouder of voogd hebt verkregen.

Volgens de Koreaanse burgerlijke wet (Korean Cicil Act) heeft men het recht om een terugbetaling te vragen, op voorwaarde dat de aankoop is gedaan door een persoon zonder de nodige rechtsbevoegdheid, bijvoorbeeld wanneer een kind een aankoop doet zonder toestemming van een ouder of voogd.

19.4.  VERENIGD KONINKRIJK

 

Als u een consument bent die gewoonlijk verblijft in het Verenigd Koninkrijk, zijn de onderstaande voorwaarden op u van toepassing.

We raden je aan de website Citizens Advice te bezoeken voor meer informatie over je wettelijke rechten https://www.adviceguide.org.uk/

19.4.1.  Als de Aanvullende inhoud die u hebt gekocht gebrekkig is, hebt u recht op reparatie of vervanging.

Als je een prijs hebt betaald voor bepaalde Aanvullende inhoud en je kunt aantonen dat die inhoud gebrekkig is (dat wil zeggen, niet voldoet aan de kwaliteitsrechten), zijn wij aansprakelijk om je een oplossing te bieden, bijvoorbeeld om het gebrekkige item waarvoor je betaald hebt, te vervangen of te repareren.

19.4.2.  Als het gebrek niet of niet binnen een redelijke termijn en zonder noemenswaardig ongemak kan worden verholpen, kunt u om terugbetaling vragen.

Als we het probleem niet kunnen oplossen, kun je een terugbetaling aanvragen voor de gebrekkige Aanvullende inhoud.

19.5.  VERENIGDE STATEN

 

Als u ingezetene bent van de Verenigde Staten van Amerika, zijn de onderstaande voorwaarden op u van toepassing.

Als je in de Verenigde Staten van Amerika woont, overweeg dan om de onderstaande bepalingen aandachtig te lezen, omdat deze invloed kan hebben op je rechten om een rechtszaak aan te spannen.

19.5.1.  Geschillen. U en Vizor komen overeen om elk Geschil op te lossen volgens de onderstaande procedure. De procedure voor geschillenbeslechting is van toepassing op alle Geschillen tussen u en Vizor, ongeacht of deze zijn ontstaan vóór of nadat we deze overeenkomst zijn aangegaan, of zelfs wanneer deze overeenkomst om welke reden dan ook of zonder reden wordt beëindigd. “Geschil” betekent alle geschillen, claims of controverses tussen u en Vizor die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, het privacybeleid, de Diensten, uw gebruik of poging tot gebruik van de Diensten, of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan, inclusief het bepalen van het toepassingsgebied of de toepasselijkheid van deze overeenkomst voor arbitrage, ongeacht of deze gebaseerd is op een overeenkomst, statuut, voorschrift, verordening, onrechtmatige daad, fraude, nalatigheid, oneerlijke concurrentie, letsel, verkeerde voorstelling van zaken, privacyrechten of enige andere juridische theorie of theorie gebaseerd op equity.

Deze clausule bevat de regels voor geschillenbeslechting tussen jou en Vizor. Lees ze aandachtig, want ze heeft invloed op je recht om een rechtszaak aan te spannen, zoals hierboven vermeld.

19.5.2.  Informele beslechting. U en Vizor komen overeen om te goeder trouw een poging te doen om een Geschil informeel te beslechten ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan het starten van een arbitrageproces zoals hieronder beschreven. Dit proces voor informele geschillenbeslechting begint zodra we uw schriftelijke kennisgeving van een geschil hebben ontvangen via support@vizor-apps.com (“Kennisgeving“). De Kennisgeving moet de aanklagende partij identificeren en ten minste de volledige naam en contactgegevens bevatten, de aard en basis van het Geschil beschrijven, de titel vermelden van de specifieke Dienst waarop het Geschil betrekking heeft, en de specifieke hulp die wordt gezocht uiteenzetten. Elke Kennisgeving waarin een van de bovenstaande vereisten ontbreekt, wordt als nietig beschouwd.

Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die geschillen buiten de rechterlijke macht om oplost. In eenvoudige bewoordingen is arbitrage het mechanisme voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting tussen twee partijen, beslist door een derde partij, een arbiter. We zijn van mening dat arbitrage de meest voordelige manier is om geschillen op te lossen vanwege de voordelen zoals snelheid, kosteneffectieve aanpak en privacy van de partijen.

19.5.3.  Arbitrageovereenkomst. Als u of Vizor een Geschil niet informeel kunnen oplossen zoals hierboven uiteengezet, komen u en Vizor overeen om elk Geschil uitsluitend te beslechten door middel van bindende individuele arbitrage (niet in een proces voor een rechter of jury) overeenkomstig de Amerikaanse federale arbitragewet. Elke beslissing van een neutrale arbiter (geen rechter of jury) is definitief. Als u of Vizor een Geschil voor de rechtbank brengt dat kan worden opgelost door arbitrage volgens de voorwaarden van deze overeenkomst, dan kan elke partij de rechtbank vragen om de partijen te bevelen het Geschil te beslechten door middel van arbitrage. We zijn het er beiden over eens dat de neutrale arbiter de exclusieve bevoegdheid heeft om te beslissen of een bepaling van deze sectie 19.5 geldig of afdwingbaar is, of dat een Geschil onderworpen is aan arbitrage. Voor de duidelijkheid dienen onduidelijke kwesties van afdwingbaarheid te worden gedelegeerd aan de arbiter. De bepalingen van deze sectie 19.5 blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst, ongeacht de reden voor de beëindiging.

19.5.4.  Arbitrageprocedure. De arbitrage is onderworpen aan de regels voor consumentenarbitrage en de aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen (Consumer Aritration Rules & Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) van de American Arbitration Association (“AAA”), beschikbaar opwww.adr.org. U en Vizor komen overeen dat de arbitrage in het Engels zal worden gevoerd. U en Vizor gaan akkoord met de elektronische indiening van documenten en staan deelname per telefoon, per teleconferentie of in persoon toe, op een onderling overeengekomen locatie. Elke partij betaalt zijn eigen advocatenhonoraria en kosten, tenzij de vorderingen de winnende partij toestaan om de advocatenhonoraria en kosten te verhalen. Als u of Vizor de geldigheid van de beslissing of toekenning van de arbiter tevergeefs aanvecht door middel van een rechtszaak, zal de in het ongelijk gestelde partij de kosten van de tegenpartij en de advocatenhonoraria in verband met de betwisting betalen.

19.5.5.  Uitzonderingen. U en Vizor komen overeen dat de informele beslechtings- en arbitrageovereenkomst van deze sectie 19.5 niet van toepassing zal zijn op de volgende Geschillen: (a) individuele eisen in rechtbanken voor geringe vorderingen; (b) Geschillen of andere eisen met betrekking tot de intellectuele eigendom van Vizor, inclusief maar niet beperkt tot Geschillen met betrekking tot de bescherming of handhaving van de handelsmerken, handelsopmaak, handelsgeheimen, octrooien, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Vizor; (c) Geschillen of andere eisen met betrekking tot piraterij of inmenging in de integriteit van de Diensten.

Er zijn bepaalde uitzonderingen waarvoor de arbitrageprocedure niet van toepassing is. Dat wil zeggen dat arbitrage niet van toepassing is in het geval van individuele eisen in rechtbanken voor geringe vorderingen, vorderingen met betrekking tot schending van de intellectuele eigendom van Vizor of piraterij.

19.5.6.  Afstand van groepsvorderingen. U en Vizor komen overeen dat elk Geschil of andere eis persoonlijk is voor u en Vizor, en dat we Geschillen of andere eisen alleen tegen elkaar kunnen indienen in individuele hoedanigheid en niet als eiser of groepslid in een vermeende collectieve of representatieve procedure. U doet uitdrukkelijk afstand van enig recht om een groepsvordering in te dienen of deel te nemen aan een groepsvordering op collectieve of representatieve basis. Bovendien mag de arbiter, tenzij zowel u als Vizor anders overeenkomen, niet de eisen van meer dan één persoon consolideren en mag hij op geen enkele andere manier enige vorm van representatieve of collectieve procedure voorzitten. Als deze sectie 19.5.6 niet-afdwingbaar wordt bevonden, is het geheel van sectie 19.5 nietig.

Afstand van groepsvorderingen werkt in combinatie met de hierboven uiteengezette arbitrageovereenkomst en betekent dat je afstand doet van je recht om een collectieve of representatieve procedure in te dienen of om eraan deel te nemen.

19.5.7.  Recht op terugtrekking. U hebt het recht om u terug te trekken uit de arbitrageovereenkomst en de hierboven uiteengezette bepalingen inzake afstand van groepsvorderingen, en om er niet door gebonden te zijn. Dit kan door een schriftelijke intentie tot terugtrekking te sturen naar support@vizor-apps.com. De kennisgeving moet het volgende bevatten: (a) uw volledige naam en contactgegevens; (b) uw expliciete verklaring dat u zich wilt terugtrekken uit de arbitrageovereenkomst of de overeenkomst voor afstand van groepsvorderingen, of uit beide; (c) de titel van de specifieke Dienst waarop uw kennisgeving van terugtrekking van toepassing moet zijn; (d) uw e-mailadres. U moet ons deze kennisgeving sturen binnen dertig (30) kalenderdagen nadat u voor het eerst de voorwaarden van deze overeenkomst hebt geaccepteerd, of bent begonnen met het gebruik van de Diensten, of nadat de Diensten aan u beschikbaar zijn gesteld, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Als u ons de kennisgeving niet binnen deze termijn stuurt, of als de kennisgeving niet aan alle hierboven uiteengezette vereisten voldoet, bent u verplicht Geschillen te beslechten volgens de voorwaarden uiteengezet in deze sectie 19.5. Als u zich terugtrekt, zijn u en Vizor niet gebonden door de arbitragebepalingen van deze sectie 19.5.

We moeten vermelden dat je het recht hebt om de overeenkomst voor arbitrage en afstand van groepsvorderingen te weigeren. Om dit recht uit te oefenen, dien je de instructies aan de linkerkant te volgen en ons je beslissing schriftelijk mee te delen. Houd er rekening mee dat je ons op de hoogte moet stellen van uw beslissing om te weigeren (terugtrekking) binnen 30 dagen nadat je een deel van de Diensten hebt geopend, gedownload of gebruikt. Anders moet je deze gebruikersovereenkomst accepteren. Als je dit recht niet binnen de bovengenoemde termijn uitoefent, verliest je het recht op terugtrekking.

 1.      PLATFORMSPECIFIEKE VOORWAARDEN

 

20.1.  APPLE iOS

 

De onderstaande voorwaarden zijn alleen van toepassing op gebruikers die de Diensten gebruiken op iOS-apparaten die ze bezitten of beheren:

Overweeg echter om de garantie- en aansprakelijkheidsclausule te bekijken. Houd er rekening mee dat Vizor garanties of verklaringen heeft afgewezen of er afstand van heeft gedaan voor zover dit is toegestaan door de wet.

20.1.1.  U erkent dat deze overeenkomst alleen is gesloten tussen u en Vizor, en niet met Apple Inc. (“Apple”). Vizor, niet Apple, is als enige verantwoordelijk voor de Diensten en de inhoud ervan.

20.1.2.  De licentie die aan u wordt verleend onder deze overeenkomst is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de Diensten te gebruiken op alle Apple-producten die u bezit of beheert en zoals toegestaan door de Gebruiksregels uiteengezet in de Servicevoorwaarden van de Apple App Store.

20.1.3.  Vizor, niet Apple, is als enige verantwoordelijk voor het leveren van onderhouds- en supportdiensten met betrekking tot de Diensten, zoals hierin gespecificeerd. U erkent dat Apple geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en supportdiensten te leveren met betrekking tot de Diensten.

20.1.4.  Vizor, niet Apple, is verantwoordelijk voor alle productgaranties, ongeacht of deze expliciet of impliciet voorzien zijn door de wet, voor zover deze niet effectief worden afgewezen. In het geval dat de Diensten niet voldoen aan een van toepassing zijnde garantie, kunt u Apple hiervan op de hoogte brengen en zal Apple de aankoopprijs voor de Diensten aan u terugbetalen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Diensten, en is alleen Vizor verantwoordelijk voor alle andere eisen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die zijn toe te schrijven aan het niet naleven van een garantie.

20.1.5.  U erkent dat Vizor, en niet Apple, verantwoordelijk is voor het afhandelen van eisen met betrekking tot de Diensten en/of het gebruik daarvan, inclusief maar niet beperkt tot: (i) eisen in verband met productaansprakelijkheid; (ii) elke claim dat de Diensten niet voldoen aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten; en (iii) eisen die voortvloeien uit consumentenbescherming, privacy of soortgelijke wetgeving.

20.1.6.  U erkent dat, in het geval van een eis van een derde partij dat het gebruik van de Diensten de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij schendt, Vizor, en niet Apple, als enige verantwoordelijk is voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van een dergelijke schending van de intellectuele-eigendomseis.

20.1.7.  U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Verenigde Staten of dat door de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat “terrorisme ondersteunt”; en (ii) u op geen enkele lijst van verboden of beperkte partijen van de Verenigde Staten voorkomt.

20.1.8.  U erkent en stemt ermee in dat Apple en de dochterondernemingen van Apple derde begunstigden van deze overeenkomst zijn, en dat Apple, na uw aanvaarding van de voorwaarden van deze overeenkomst, het recht heeft (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze overeenkomst af te dwingen tegenover u als derde begunstigde ervan.

20.2.  GOOGLE PLAY

 

De onderstaande voorwaarden zijn alleen van toepassing op gebruikers die de Diensten gebruiken op Android-apparaten die ze bezitten of beheren:

Overweeg echter om de garantie- en aansprakelijkheidsclausule te bekijken. Houd er rekening mee dat Vizor garanties of verklaringen heeft afgewezen of er afstand van heeft gedaan voor zover dit is toegestaan door de wet.

20.2.1.  U erkent dat deze overeenkomst alleen is gesloten tussen u en Vizor, en niet met Google LLC of een andere Google-entiteit (“Google”). Vizor, niet Google, is als enige verantwoordelijk voor de Diensten en de inhoud ervan.

20.2.2.  De licentie die aan u wordt verleend onder deze overeenkomst is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de Diensten te gebruiken op Android-apparaten die u bezit of beheert en zoals toegestaan door de Gebruiksregels uiteengezet in de Servicevoorwaarden van Google.

20.2.3.  Vizor, niet Google, is als enige verantwoordelijk voor het leveren van onderhouds- en supportdiensten met betrekking tot de Diensten, zoals hierin gespecificeerd. U erkent dat Google geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en supportdiensten te leveren met betrekking tot de Diensten.